HomeDe klassieke opvoedingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 889.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

I , w r W
XXX11 HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING.
houd gaarne bij neer. Maar mijn persoonlijke overtuiging luidt
geheel anders.Wij leven in een weeën tijd.Tijd vooral van weeë
pseudo-humanitaire theorieën. Een daarvan is, dat wij op
school de arme kinderen afbeulen. Daarom eischt men minder
I lesuren, minder huiswerk, meer vrijen tijd voor eigen liefhebbe-
,Q_, J rijen, meer sport. Dat alles is sterk overdreven. Hoe zal men
iii? een behoorlijke basis van algemeene kennis kunnen leggen,
wanneer men geen gebruik maakt van het ongeloofelijk, wel-
« haast onbegrensd opnemend vermogen der hersenen in de
jeugd? Dan is de tijd, dat men de kinderen moet leeren, genot
Y te vinden in inspanning, vreugde in het bekampen en overwin-
nen van intellectueele moeilijkheden. Dan moet men hen door
l hun belangstelling te prikkelen, aanzetten tot het maximum
van ijver en praestatie. Ik heb zelf drie kinderen op het Gym-
nasium. Ik heb nooit iets gemerkt van bedenkelijke gevolgen
van de classieke opleiding: wel denk ik vaak: ze hebben het
toch maar gemakkelijk: in den tijd toen ik jong was, werden
we nog wel anders gedrild! Ter zake. Het schijnt mij volkomen
onbewezen, dat de leerstof van het Gymnasium overladen zou
zijn, en zeker volstrekt onjuist, dat precies met het Grieksch de
overmaat zou beginnen. Het Gymnasium, ik herhaal het, lijkt
mij, naar mijn eigen ervaring en die van mijn omgeving, een
uitstekende opleiding te geven, 00k voor de natuurwetenschap-
pelzjke en exacte beroepen.
Wellicht zijn mijne eigen inzichten hier te uitvoerig neerge-
legd. Ter verontschuldiging moge worden aangevoerd, dat de
brochure van Mr. Maas Geesteranus zoo uitstekend geschreven
is en zoo goed aan haar doel beantwoordt, dat een eigenlijk
V voorwoord, in den zin van een aanbeveling, volkomen overbo-
i á dig is. Laat ons hopen, dat zijn werk krachtig bijdragen zal tot
; het afwenden van het gevaar, dat de classieke opleiding be-
E dreigt.. Hiermede toch is een zaak gemoeid, welke van het
grootste belang is voor de algemeene beschaving van ons ge-
, heele volk.
J G. VAN RYNBERK.
lt
l