HomeDe klassieke opvoedingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 948.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

__ _,__,__ __ _ Y_ _ . ,_,, ,_, ­, ,. Y « ,.,_ ’>&.,,.« -­m, r-.- _ r·"·' { v;,·,-`,««­"i§;»T'•1S» Y J3""·?·""""”"¥"v~ ".¥*·?àV"l!W·.:ëP'<¤e¤T *·*·"I "F"Y""""*"'··‘r"‘°°""""'Y&;
ïë.
HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING. XXX1 l ti
ker, dat het aantal Griekschlezers niet zoo gering is, als men wel . i
blieft voor te stellen. Maar bovendien: wat eischt men dan wel · ‘
van het classieke onderwijs? Dat al het geleerde in zes jaren i .
Gymnasium, het geheele leven door, als parate kennis bewaard ,
blijve? En wil men alles afschaffen, dat na behaald einddiplo- . ii
ma, niet meer vooraan in den mond blijft liggen? Iemand die
het weten kan: Prof. Dr. J. Boeke, hoogleeraar in de Anato-
mie, toen te Leiden, heeft voor enkele jaren eens geschreven, j.
dat verreweg de meeste medische studenten, na de groote va- ,:4
cantie welke volgt op het door hen met goed gevolg afgelegd
` candidaatsexamen, negen tienden van hun anatomische ken-
‘ nis al kwijt zijn. Doordravend op de wijze der Graecophoben,
zou men daarom het onderwijs in de ontleedkunde voor aan-
staande artsen willen afschaffen, behalve voor hen, die bepaald
anatoom willen worden? Natuurlijk niet. Het onderwijs dient A «
I er niet alleen vooor, om de aan de oppervlakte liggende be- i
wustzijnsinhoud onbepaald te vermeerderen. Het moet dienen
om den onbewusten ondergrond te doorploegen en te bevruch- i ,
ten, of als men de drastische uitdrukking niet schuwt: te be- i 2
i mesten! Slechts weinig van wat men leert blijft als imm_ergroen
gedurende het gansche leven, aan den buitenkant van den I
geest te pronk hangen. Maar weinig gaat ooit geheel verloren.
Het meeste zinkt op den bodem van het onderbewustzijn, als ‘ i
een kostbare neerslag, en de doorwerking ervan laat nooit na. f
Het argument dus, dat toch zoo weinig juristen enz. Grieksch ij
blijven lezen, getuigt, ook al ware het juist, van algeheele mis- I
kenning der fundamenteele beteekenis van het doel van alle 1
onderwijs. i
Ten slotte nog een pseudo-medisch argument, dat men wel , s
tegen het Grieksch hoort noemen. Het onderwijs in zes talen ï
tegelijk zou schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet
j het Grieksch afgeschaft. Ik weet niet of er vergelijkende sta-
tistieken bestaan van de gezondheid van Gyrnnasiasten en .
j H. B. S.­scholieren, welke bewijzen, dat die der eersten zwak- .
ker is dan die der laatsten, en dat dit verschil aan het Grieksch A j
E te wijten is. Indien dit zoo is, dan leg ik mij daar onder voorbe-