HomeDe klassieke opvoedingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 926.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

I (
XXX HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING.
voeding, vergeleken het Grieksch met het Sanscriet. De verge-
2 lijking gaat niet op. Het Sanscriet is van groot belang voor de
vergelijkende philologie. De classieke opleiding wil echter niet
alleen philologen kweeken. Haar voornaamste doel moet zijn
. j zooveel mogelijk kinderen, welke de meest verschillende beroe-
rl pen in de maatschappij zullen gaan bekleeden, in de bescha-
vingsgeschiedenis van ons ras in te voeren. Kennis van het
E i Sanscriet is onontbeerlijk voor wie wil doordringen in den geest
van het Oosten. Maar op de ontwikkeling van den geest van
· het Arische Westen geeft de Sanscrietlitteratuur geen invloed ‘
’ gehad. Evenmin als de Oud-Aegyptische. Te schrijven, dat het V
Sanscriet in de classieke opleiding ooit het Grieksch zou hebben K
l` kunnen vervangen, is slechts een koud grapje, dat misschien
door enkele onnoozele geesten voor ernst geslikt wordt.
Ean ander semi­comiek argument, dat men wel hoort ver- ,
luiden, is dat er van het Grieksch toch zoo weinig blij ft hangen.
Hoevelen nemen na hun Gymnasialen tijd nog wel eens een
Grieksch boek ter hand? De meerderheid niet, ja zelfs zijn de
meesten hun woordenschat al spoedig kwijt, en behouden r
slechts een vage herinnering van de Grieksche letterteekens,
H verzekert men. Troosteloos beeld voorwaar! En daarvoor, zoo
redeneert men, moeten de arme kinderen vijf jaren blokken! -­-
De logische slotsom waartoe men zou verwachten, dat zij, die
zoo redeneeren, dan moeten komen, is natuurlijk: het onderwijs
in de Grieksche taal moet zóó verbeterd worden, dat de leerlin-
gen er meer blijvend nut van hebben. Maar in plaats daarvan
verheffen zij de strijdkreet: weg met het Grieksch! Ook hier
weer gaat het argument, voor zoover het juist is, geheel naast
de hoofdzaak heen. Hoevele H. B. S.­scholieren nemen na hun
eindexamen nog wel eens een Fransch, Duitsch, Engelsch, ja
’ · zelfs Nederlandsch litterair werk in handen? Hoevele studen-
. W ten, in welke Faculteit ook, van welke school ook afkomstig,
l j vermeiën zich nog wel eens in de lectuur van een zuiver ge- l,
schiedkundig of aardrijkskundig boek? Hoeveel medici nemen
ooit een algebraboek ter hand? Welk percentage men achter al
ji die vraagteekens zetten moet, weet ik niet. Alleen weet ik ze-
, L
` l