HomeDe klassieke opvoedingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 902.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING. Xxrx {A
Zoo als wij thans staan, moeten wij dus kiezen in dit scherpe,
zoo scherp mogelijk gestelde dilemma: Of wij meenen, dat het
bovenal van belang is, de jeugd in kennis te brengen met de
hoogste geestelijke problemen, welke ons Westerlingen van /
Athene tot Oxford, sedert de dagen van Hesiodus en Orpheus pl
. hebben beziggehouden. Of wel wij vinden, dat wolken wolken
zijn, maar zaken zaken, en dat deze laatste voor alles behooren l
te gaan. In dit laatste geval moeten Gymnasium en Lyceum A. ,
met een minimum van leerlingen slechts opleidingsscholen blij- ,2
ven voor een minimum van beroepen. Hun aantal moet men ‘ï
dan zoo veel mogelijk beperken en den toegang ertoe zoo veel
mogelijk belemmeren, zoodat uitsluitend toekomstige geestelij- nl
ken en leeraren in Latijn en Grieksch die enkele instellingen *
blijven bezoeken. De H. B. S. met haar zuiver positivistische lt
en materialistische strekking, met haar overwegende belang- L ‘
stelling voor mechanica, rechtlijnig teekenen en eventueel voor
boekhouden, kan dan de eenige normale opleidingsplaats wor- .
den voor de kinderen van alle nuchtere, practisch aangelegde A
ouders. Een Lyceum B is dan overbodig. Voor zoo ver men zou ·
meenen, dat aanstaande juristen het Corpus en de Pandectae K
niet in vertalingen zouden kunnen benaderen, zou men voor
enkele uren Latijn voor hen, nog wel een plaatsje op het pro- `.,. ·
gramma vinden. W
Meent men daarentegen, dat streven, geest en richting van T t
de classieke opleiding beantwoorden aan dat, wat elk ouder zijn ”
kinderen geschonken wenscht, die hun geluk niet. alleen ver- '
wacht van beroepswelstand, maar vooral van evenwichtige en ‘
harmonische ontplooiing van geest en gemoed, dan moet men ,
de classieke opleiding intact laten en haar zegeningen over zoo- . s
veel mogelijk categorieën van het toekomstige nageslacht uit- ï
breiden.
Tot zoover de overwegingen van algemeenen aard, waartoe
de voorgestelde Afdeeling B. van het Lyceum aanleiding kan
geven. Nu nog enkele losse opmerkingen. _;
Geestige voorstanders van de afknabbeling der classieke op- ‘
X" $/
`
` --- ......r .,-i,--L;.n....a.r-..,irmnfw. -l.. .. -, . . _ _________,__ ___ __ _____ ___,_,_ ______ N V4 ___ _ _