HomeDe klassieke opvoedingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 911.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{
Xxvm HET GRIEKSCH EN DE cLAss1EKE OPVOEDING.
nen, maar wel: is het wenschelijk, dat genoemde categorieën
j van personen voortaan geen classieke opleiding meer zullen
ontvangen. Want van een classieke opleiding kan men zon-
der Grieksch niet meer spreken. - Waar men zich dus reken-
t j schap van moet geven is niet, welke de cultureele waarde is van
Q de Grieksche taal, op zich zelf genomen, en of zij misschien op
zich zelf onontbeerlijk is voor een bepaald beroep, maar of zij J
onontbeerlijk is voor de classieke opleiding. - Laat ons deze
" vraag in het kort bespreken. De cultureele waarde van Latijn
of Grieksch, ieder voor zich, lijkt mij niet in vergelijking met
de waarde van het geheele classieke onderwijs, als geheel be-
schouwd. Stel, men wilde aan het tegenwoordige H. B. S.-
j onderricht één dier beide oude talen toevoegen. Zou dat dan
bijzonder voordeelig zijn? Ik geloof het niet. Men zou in een
goed geordend, op een bepaalde leest geschoeid leerplan, een
vreemd element inbrengen, dat misschien meer storend dan
nuttig zou werken. Indien men op de H. B. S. nog een taal
meer zou willen onderwijzen, - en dáár zou het ten slotte op
neer komen, - zou het meer zin hebben uit de groep Itali-
aansch, Spaansch, Portugeesch, of Zweedsch, Noorsch,
Deensch, of Russisch, Poolsch, Tsjechisch te kiezen. Maar wie
zou zich diets willen maken, dat hij, door Latijn of Grieksch
aan het H. B. S.­program toe te voegen, deze school nu tot een
school voor classieke opleiding zou mogen bestempelen? Het is
niet één enkel der ,,classieke" leervakken, welke op het Gym-
nasium worden onderwezen, maar het geheel in hun samen-
hoorend verband, dat het wezen der classieke opvoeding uit-
maakt, geest, doel, richting er van vormen. Hieraan het
Grieksch te onttrekken, beteekent met de voornaamste schoor,
een groot stuk van het gebouw zelf omverhalen. ­- Slechts wie
. zelf niet iets van den Graeco-Romeinschen geest in zich heeft
voelen overgaan kan meenen, dat classieke vorming zon-
l der Grieksch bestaanbaar is. De verhouding van het Grieksch
’ tot het olassicisme, of humanisme, of hoe men het noemen wil,
is ongeveer als die van de wiskunde tot de exacte natuurweten-
X schappen: grondslag en hoeksteen tegelijkertijd.