HomeDe klassieke opvoedingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 919.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

. .__,. Y- ­­ -·,_ W. ,. ­ - -»«.·«~- W., -.-sq _ ~--» W :»p­.w..«w»·a=-w¤¤·~·'ï~T¤'**·=·">·­·~"v¤¤­:a_•••¤¤­«¤’»«·1’¥·#··«¤‘­""?*¤"ïi·#*"¥·Y*‘·`”"‘f;jïi

HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING. XXVH `ïg
deeling (B.) schept, zonder Grieksch doch met Latijn en met
overigens een mengsel van H. B. S. en Gymnasiumvakken. Het 'I
einddiploma dezer voor ons land nieuwe instelling zal toegang
geven tot de juridische Faculteit, tot de examens in moderne /
talen der Letterkundige Faculteit, en voorts tot nog enkele stu- I
die-combinaties van minder belang (en minder allooi ?). Indien ,_
dit wetsontwerp aangenomen wordt, zal men in de naaste toe- jl
komst dus jurist en taalleeraar kunnen worden, zonder classieke g
opleiding genoten te hebben. Is dit zoo’n kwaad, zal men vra-
gen? Ik acht dit een groot kwaad èn voor genoemde beroepen en {
"Q voor de classieke opleiding zelve, dus voor geheel ons volk. Want
de instelling der Afdeeling B. in verband met de nieuwe bepa- I;
ling, dat niet als vroeger in elke gemeente van meer dan 20.000
inwoners een Gymnasium, doch slechts in elke gemeente bo-
ven 40.000 inwoners een Gymnasium of Lyceum behoeft te
= zijn, zal zonder eenige twijfel leiden tot aanzienlijke ver-
mindering van het aantal leerlingen dat een classieke oplei- I
ding zal volgen. Indien men dus, ik herhaal het, de classieke _
opleiding prijzenswaardig en begeerenswaardig acht, dan is ’_
het taak van Regeering en Volksvertegenwoordiging, om het ,
Hooger Onderwijs zóó te regelen, dat de beoefenaren van een
zoo groot mogelijk aantal beroepen uit de classiek opgeleiden ‘
moet gerecruteerd worden. Thans is men op den tegengestelden V
weg. i L
’ Nu zal men vragen: is Grieksch dan in eenigen zin onont­ ip
beerlijk voor den jurist of linguist? Deze vraag behoeft nauw-
lijks antwoord, want zij gaat langs de hoofdzaak heen. Grieksch ‘
is zeker meer onontbeerlijk voor een rechter of advocaat of taal- i
laareer, dan plant- en dierkunde, teekenen en gymnastiek. I ‘
· Maar de bedoeling van het onderwijs is toch immers niet uit-
sluitend onontbeerlijke vakkundigheden te verstrekken, doch
in het jeugdig brein een basis van algemeene kennis te leggen,
waarop de volwassen mensch kan voortbouwen op die plaatsen ,
en in dien stijl als door zijn eigen aanleg bepaald wordt. De '
vraag moet dus niet luiden: kan men niet een goed rechter, ·
pleiter of leeraar in het Fransch zijn, zonder Grieksch te ken-
i