HomeDe klassieke opvoedingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 912.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{
XXVI HET GRIEKSCH EN DE cLAss1EKE OPVOEDING.
jaren eerder dokter worden dan de Gymnasiasten. Of het in de
l practijk brengen van zoo jeugdige geneesheeren een onverdeeld
voordeel voor de maatschappij te noemen is, laten wij hier in
het midden. Bepalen wij ons tot het feit, dat het meerendeel
:’ der artsen en ingenieurs in de laatste twintig jaren hun oplei-
jj ding aan de H. B. S. hebben ontvangen.
Dit blijft een betreurenswaardig feit. Want, laat ons niet in-
gaan op het strijdpunt, of de H. B. S.-opleiding al of niet
l achterstaat in ,,beschavenden" invloed bij de classieke oplei-
J ding. Maar, dat het Gymnasium oneindig veel meer elementen _
”_ voor innerlijke geestelijke verrijking bood dan de H. B. S., dat `H
; staat wel onbetwistbaar vast. De vakken waarin het Gymna-
I sium achterstond bij de H. B. S.: vooral de natuur- en schei-
kunde, die haalden bijv. de medische studenten in het ééne jaar,
dat zij langer voor hun propaedeutisch examen studeerden, ge-
makkelijk in, ja het was voor hen een voordeel die vakken twee ‘
jaren lang door de coryphaeen der wetenschap gedoceerd te
hooren. Maar alles wat de Gymnasiast aan ,,classieke" vorming
vóór had boven den H. B. S.­scholier, dat kon deze nooit meer
inhalen: dat was en bleef voor altijd aan hem voorbijgegaan.
Voor zoover dus in de classieke opleiding prijzenswaardige
en voor een ieder begeerenswaardige en onvervangbare vor-
mende en beschavende elementen aanwezig waren, moet men
toegeven, dat het te betreuren is geweest, dat een groote cato-
gorie van jongelieden gestemd voor de liberale professies, door i
de wet op het H. O. in de gelegenheid is gesteld om deze begee-
renswaardige opleiding te ontgaan.
Inmiddels heeft men de Gymnasiale opleiding in het opzicht
waarin het, naar het oordeel van velen te kort schoot, aange-
vuld. Er wordt meer tijd en aandacht gewijd aan de wiskunde ·
’ A en aan de natuurwetenschappen, zoodat het Gymnasium steeds
( meer mag gelden als een uitstekende voorbereiding, ook voor
Y alle verdere ,,hoogere" studie in de exacte wetenschappen, de
ingenieurswetenschappen, natuurphilosophie en geneeskunde.
Nu komt het wetsontwerp, dat tusschen het bestaande Gym-
nasium (Lyceum A.) en de H. B. S. (Lyceum C.) een nieuwe af-