HomeDe klassieke opvoedingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 956.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

. . 7____ .. .. -... ,_Iv .., .,.,. ,. V-. ­ · ·-·-­..»«­w... , ..« ~~« .¤¤.m4w­»r,¤¤·­~rs¤F~’"«¤~~ »··?­·‘”!"*·>¤t¤*%»£"“"f;.i`

HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING. XXV ii
het, krachtens de niet geheel onjuiste opvatting, dat voor de
, verwerving daarvan, de toch allengs min of meer tot vakscho- " Q
len gedegradeerde Universiteiten uitstekend dienst deden.
Later ontstond de H. B. S. - Deze heeft een geheel ander on-
Y derwijsdoel dan het Gymnasium. Wat in het Gymnasium, (be- H
halve in het geval der opleiding van classieke litteratoren), bij-
zaak was: de voorbereiding der kinderen tot een of andere vak- ‘
studie, welke tot een beloond beroep leidt, werd op de H. B. S. ,i
hoofdzaak. Terwijl de classieke opleiding voornamelijk het ver-
[ stand klaarde voor de geestelijke wetenschappen, hield de f
i H. B. S. meer rekening met de dingen buiten den mensch. De
H. B. S. legde zich meer toe op de studie der materie, dus op de
z.g. ,,exacte" natuurwetenschappen, en vooral op haar practi­
sche en technische toepassingen. Kortom, zij hield zich hoofd- I
. zakelijk aan wat men ,,realia", dus werkelzj`khedm(!) blieft te , I
L noemen, alsof niet het eenig reeele, het eenig wezenlijke dat de I
mensch bezit, zijn geest is, waarin, waarmee en waardoor hij _
alle z.g. werkelijkheid erkent, ervaart, omvat en bevat!
Het gevolg van die zoo geheel verschillende richtingen: de ‘
eene georienteerd op practische toepassing in het materieele l. _,
leven, de andere georienteerd op innerlijke beschaving, bleef
niet uit. In een samenleving als de onze heeft men uiterlijk en =
schijnbaar niet zoo veel aan geestelijke verfijning: meer opgang
maakt de kennis, welke rechtstreeks te pas komt in de beroepen, H
° welke de materieele belangen van het individu verzekeren. En S;
zoo werd de H. B. S. een geliefde opleidingsplaats zoowel voor `
wie haar als eindstudie benutte om een plaats op een kantoor Q
of bank te verwerven, als voor hen, die haar als voorbereiding r
der ingenieurs- of dokterstudie bezigden. In het laatste geval j `
ir was naast en behalve de kortere voorbereidingstijd (vijf in
plaats van zes jaren) het aanlokkelijke vooral, dat het le na-
tuurkundige examen in slechts één jaar kon afgelegd worden,
terwijl de Gymnasiasten door minder voorbereiding in wis-
kunde en de natuurwetenschappen, aan de studie voor het ge- {
lijkwaardige candidaatsexamen, gewoonlijk twee jaren moesten I
besteden. Bij gelijken ijver konden de leerlingen H. B. S. twee
ä
L
. j’