HomeDe klassieke opvoedingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 806.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{
. 5 ,
Y HET GRIEKSCH EN DE CLASSIEKE OPVOEDING.
Fi;
Wanneer men nadenkt over de vraag, welke gevolgen de op-
js richting van een Lyceumafdeeling B, met Latijn, zonder
, Grieksch, voor ons volk zou hebben, dringen zich zoo talrijke
J overwegingen op, dat het moeilijk is de gedachten er over op {
A geordende wijze te uiten. Enkele ervan wil ik hier in het kort
1 A weergeven.
Tot voor korten tijd bezaten wij twee wijzen waarop men
zich na de lagere school voor de Hoogeschool of daarmee gelijk- .
gestelde inrichtingen kon voor bereiden. De classieke opleiding, 2
langs het Gymnasium, en de niet-classieke, langs de H. B. S. -­
Het Gymnasium had niet de bedoeling Oude Grieken of Romei-
nen van onze jongens en meisjes te maken, doch slechts die, hen
in staat te stellen de beschavingsgeschiedenis van ons ras, in de
oorspronkelijke acten te kunnen volgen. De classieke opleiding
bracht de jeugd in aanraking met de Grieksche en Romeinsche
Letterkunde, waarin de grootste denkers van het Arische Wes-
ten den grondslag gelegd hebben van onze Wijsbegeerte,
Rechts-, Plicht- en Zedeleer, Schoonheidszin en Levenswijs­ t’
heid, en vooral: waar zij neergelegd hebben wat grondslag is al-
ler Wetenschap: de kunst scherp te onderscheiden, streng te
scheiden, zuiver te oordeelen, recht te vatten en goed samen te
vatten.
De classieke opleiding stelde zich dus hoofdzakelijk ten doel, »
g de jeugd ontvankelijk te maken voor de hoogste problemen,
g waarvoor wij in de spheer van geest en gemoed kunnen komen
t j te staan. Zij bereidde haar voor en staalde haar voor de geeste-
lijke conflicten welke ons ras eigen zijn. Het Gymnasium tracht-
te dus in hoofdzaak te werken in een hoogere spheer van men-
,‘ schelijke belangstelling. De ,,practische" kennis verwaarloosde
"•