HomeDe klassieke opvoedingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 775.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{ ¤
XXII VOORREDE.
Ik hoop dat ik erin geslaagd ben om de argumenten van
vrijheid en vergeten­zijn tot hunne ware proporties terug te
brengen.
Een aandachtige lezing van het betoog van Mr. Maas Geeste-
‘ ranus zij iederen belangstellende, maar in het bizonder den
Minister en den leden der Staten­Generaal ten zeerste aanbe-
volen.
‘ Wat afgeschaft is krijgt men niet zoo spoedig meer terug. *
Veel is reeds verloren gegaan, wat beter ware behouden. ,
Thans vechten wij voor behoud van hetgeen ons nog is overge-
bleven. Wij strijden voor het bestaan, voor het leven van de ‘
klassieke beschaving. Wij zijn overtuigd van haar onvervang- l
baarheid. Wij hebben haar meegedragen in het leven als een i
trouwen vriend. Wij zijn niet altijd waakzaam genoeg geweest.
Maar nu dreigt die vriend te worden weggenomen. Nu voelen
wij het gemis, de leegte.
Ook in het `buitenland is veel verloren gegaan. Naar mijn
p vaste overtuiging zou in den tegenwoordigen tijd niet meer ver-
kregen kunnen worden hetgeen door onze tegenstanders is be- ï
reikt. Alle teekenen wijzen daarop. Het terugwinnen is echter j
dubbel moeilijk. ¥;
_ Maar er is een opleving. In de geheele wereld. De door den
oorlog ter neergeslagen menschheid begint een nieuw geeste- .
lijk leven. Het ideëele heeft weer de winning stroke. Dui-
zenden intellectueelen vragen den Minister om de voorgeno-
men proef niet te nemen. Laat de Minister gehoor geven aan f.
¥ die roepstem. Hij heeft niet geweten, dat de liefde voor de ·
l J klassieke opvoeding nog zoo hecht is. Hij heeft niet gezien I
" Q het enthousiasme onder de juridische studenten. Ook zij
willen de waarborgen voor de klassieke vorming van den
p jurist behouden. De waarborgen, welken uit het Ontwerp