HomeDe klassieke opvoedingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 826.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

VOORREDE. XIX ‘
luiken, liefde voor de klassieken bij te brengen. Als er één i
onderwerp is, waardoor zulk een leeraar zijnleerlingen zal kun- · f
nen bezielen, dan is het 1n. i. juist de verheven grootheid der ‘
antieke wereld. Daarbij verdwijnen grammaticale moeilijkhe- A
den in het niet. Deze worden overwonnen door het bezielend ij
onderwijs; door den horizon van gouden schoonheid in het ge-
zicht te houden. g
Wanneer nu getuigen hoeveel wij aan het Latijn en
Grieksch hebben gehad, staat het dan nog aan ons om aan te
toonen, dat de voorgestelde regeling niet goed is? Dit lijkt mij l
niet billijk. Bovendien, ik zeide het reeds, onze argumenten ’
hebben voor onze tegenstanders zoo weinig overtuigende
kracht. De heer Burger zegt, dat in een wetenschappelijke en _
opvoedkundige ,,geschilvoering" subjectieve gevoelens nim~
mer een ,,leidstar" kunnen en mogen zijn. Hij verlangt ,,daad­
werkelijke feiten" (sic). [ l
Wellicht kan ik op één punt collega Burger eenigszins bevre­ W
digen. Hij wil aannemen, dat tegenwoordig de oud-gymnasias-
ten ten opzichte van de nieuwe talen aan hun vrienden van de '-·'e« Y
burgerschool niet veel behoeven toe te geven. En hij vervolgt
dan: ,,Maar hoe nu! met een zóó kostbaren ondergrond van
klassieke taalkennis moesten zij dezen verre de baas zijn. Wie _
heeft hiervan echter ooit gehoord? Wie heeft het ooit vast- A
gesteld?"
Dit is tevens een goed staaltje van den betoogtrant der bro-
chure. Er worden allerlei stellingen als onomstootelij ke waarhe-
den verkondigd. Het tegendeel kan tóch niet ,,bewezen" wor-
den met ,,daadwerkelij ke feiten".
Welnu, ik heb Latijn en Grieksch geleerd op lateren leeftijd.
Maar het is eenvoudig verbijsterend hoe mij het Engelsch en
Fransch nader is gekomen mz, en, naar mijn overtuiging, door
l
nl
V