HomeDe klassieke opvoedingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 791.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

VOORREDE. XVII ' .
jaar meetkunde heeft geleerd, een overweldigenden indruk.
Welk een heerlijke gewaarwording moet het den wiskundige
geven als hij die meetkundige vraagstukken, veelal met dezelf- H
de woorden als waarmede zij in de huidige schoolboeken zijn
omschreven, terugvindt in het oorspronkelijke werk! 1) En
welk een verschil maakt het of men de termen, welke in de wis-
kunde - of welke wetenschap men dan beoefent - worden ge-
bruikt, begrijpt of niet.
Voor iemand die Grieksch heeft geleerd zegt het woord
parallelogram toch wat meer dan voor een ander. Hoe
zeldzaam interessant is de beteekenis van het woord me-
taphysica! 2) Honderden voorbeelden zouden hier zijn aan te »
halen. De verleiding is groot om hier een lijstje te geven,
ook van woorden, waarmede wij dagelijks in aanraking ko-
men. Ik zal mij echter onthouden. Maar voelt men daar nu =
niets voor, welnu dan valt er verder niet over te praten 3).
OV€I` JCWCB 3.I'glll'I1€I1lI€I1 V&I1 OIIZB lL6g€I1Sl13.I'1d€I`S 1'10g €€I1 €I1l{€l
gl
1) In 1920 (Cambridge Press) verscheen een nieuwe Grieksche uitgave van het
eerste boek van de Elementen van Euclides.
2) Het woord metaphysica komt van de uitdrukking 1:á Iusrá rá Qjvmxá d.w.z.
zoo heeft men genoemd het boek, dat in de rij van de werken van Aristoteles
naast het boek rá dïvamá stond. Dit is toch wel interessant en het bevredigt het
taalgevoel, omdat men de beteekenis van het woordje ,,meta" in het woord {
metaphysica zou willen opvatten als: hooger, boven iets uitgaande, een beteekenis, j
welke die praepositie echter niet heeft.
3) Nog één voorbeeld. Eeuwenlang heeft men hypothenusa (met een h) geschre­ ‘
ven, omdat men dit woord niet begreep of wellicht uit ,,deftigdoenerij", zooals ik J
eens door een niet­klassiek opgevoede, die Griekscher dan Grieksch wilde zijn, een
automobiel als autho heb zien aanduiden en amfhithsse voor antithese zag schrij ven.
Maar als men nu de definitie van Euclides kan begrijpen: rj rfyv ögöqv ywvlav örco-
zswovgu vzlsvgá (de zijde welke zich tegenover den rechten hoek uitstrekt) en men ‘
ziet dus dat het woord hypotenusa komt van özrorslvstv, dan vraag ik alweer: is
dat niet interessant om zulke zaken betreffende zijn vak te weten of te kunnen
achterhalen ?
l
_(