HomeDe klassieke opvoedingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 801.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

vooRREnE. XV J
voor elk individu een eigen school te bouwen en eindelooze dif-
ferentiatie in te voeren betreffende diploma’s en titulatuur
met den daaraan verbonden eiïectus. O
Ik zeide hiervoren dat de mentaliteit ten deze van overwe- li
genden invloed is. Maar zegt het den Minister nu niets, indien
hij ontwaart dat velen, zeer velen in den lande voelen, dat het
Ontwerp hun iets dierbaars dreigt te ontnemen? Blijft de Mi-
nister daardoor onbewogen? Ik kan het niet gelooven, zelfs al
valt in de Memorie van Antwoord van de uitwerking der hem
toegezonden adressen bitter weinig te bespeuren.
Dat men een duizendtal handteekeningen verzamelt op een
adres, dat de voorgestelde wijziging goedkeurt, zegt niets meer
dan dat er in ons land duizend personen zijn, die met het voor-
stel meegaan. Zijn deze duizend uit een bepaalden kring geno­ .
men, dan kan men de kracht van dat aantal beoordeelen indien
men weet hoevelen van dien kring in ons land aanwezig zijn 1).
Maar dat van een zekere categorie van personen, b.v. de hoog- r
leeraren van een Universiteit, meer dan de helft tegen de voor- `
gestelde wijziging protesteeren, dat 60 leden alleen van de Am-
sterdamsche rechterlijke macht den Minister dringend verzoe- ik
ken om zijn plan te laten varen, dat is heel wat duidelijker taal.
Hoe zou de Minister daar ongevoelig voor kunnen blijven?
Om hier van behoudzucht te spreken, gelijk in het kamp on-
zer tegenpleiters geschiedt, kan ik niet billijk vinden. Zij mee- ik
nen natuurlijk oprecht, dat het Grieksch, behoudens dan enkele
1) Ik zou mij kunnen voorstellen, dat de niet klassiek opgevoede medici voor zich
een afd. B. opeischen, waar de a.s. studenten Latijn kunnen leeren en zelfs dat zij R,
deze afd. voor hen in de plaats van de H. B. S. verlangen. Het is dan slechts de ‘
vraag of daarmede de afd. B. praktisch kan worden in werking gesteld. Voor juris-
ten is die afdeeling ongeschikt.
l
lx
, i