HomeDe klassieke opvoedingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 815.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

XII VOORREDE.
ning zeggen, dat de Goden het lijden der Grieken hebben bereid,
opdat het ook voor volgende geslachten de stof zij voor een lied!
Maar dan ook voor volgende geslachten, zoolang het aardsche
leven duurt; want zoolang zal - nadat Hellas eenmaal is te-
ruggevonden - de mensch zijn gemoed kunnen verrijken met
' de onvergelij kelij ke schatten der antieke wereld.
Natuurlijk heb ik hier slechts aangestipt, slechts enkele pun­
ten aangeroerd. Het geven van voorbeelden is gevaarlijk, want
ik wek hier wellicht den spotlust op van sommige tegenstan-
ders, die zich de hoeders voelen van het nuchter verstand. Ik
zie reeds hun zakelijken glimlach; ik hoor hen al zeggen, dat ik
toch wel op zijn Hollandsch had kunnen vernemen dat die
paarden van Patroclus met gestrekte voorpooten schuin voor-
, uit stonden en dat ik niets minder beschaafd zou zijn als ik van
dat akelig gegil maar nooit iets vernomen had.
Ik voeg er, niet voor hen, die een dergelijke opmerking zou-
den willen maken, ook niet voor de ingewijden, maar voor de
niet­ingewij den van goeden wil, aan toe ­­ en wellicht kunnen
zij, op ander gebied, de juistheid dezer psychologische opmer-
king beamen -- dat zulk een herinnering, welke ieder beleeft
op eigen wijs, steeds gepaard gaat met de herleving van annexe
aandoeningen.
Gelijk eenige maten van een melodie plotseling ons in de
ooren klinken ; wij hooren in onze herinnering de klagende hobo,
waarmede Mahler de melodie omweeft, wij zijn bevangen door
de strenge rhytmiek, waarin Bach de tonenlijn gevangen
houdt, wij zijn ontroerd door de religieuse innigheid, waarmede
vingstone Oxford 1922. De titels der 12 essay’s luiden: The value of Greece to the
future of the world. Religion. Philosophy. Mathematics and Astronomy. Natural
science. Biology. Medicine. Literature. History. Political thought. The lamps of
. Greek art. Architecture.