HomeDe klassieke opvoedingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 835.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

X VOORREDE.
O, moge de Minister, die voor het aandeel, dat het onderwijs
heeft in de ontwikkeling en beschaving van den Nederland-
schen burger, verantwoordelijk is, nog tij dig tot inkeer komen!
Moge hij zijn oor niet gesloten houden voor de dringende beden
door zoovelen tot hem gericht, moge hij zijn aandacht niet af-
houden van hetgeen juist in dezen tijd in Frankrijk, in Enge-
land, in Amerika tot verdediging der klassieke opvoeding wordt
betoogd, maar vooral, moge een blik op de toekomst hem doen
inzien dat de cultuurwaarden aan Helleensche beschaving,
waarvan duizenden en duizenden Nederlanders thans nog de
dragers zijn, onherroepelijk zullen teloor gaan, indien zijn
plan tot uitvoering mocht komen!
Men koestere niet de verwachting dat ik voor hen, die den
aanslag op de klassieke opvoeding hebben toegejuicht, ga aan-
toonen, bewijzen, voorrekenen, uittellen, dat de hoeveelheid in
Nederland aanwezige beschaving vermindert, dat het bescha-
vingspeil daalt, wanneer -- quod Dii avertant l - het ontwerp
M. O. tot wet wordt verheven. Met peilstok, centimetermaat of
weegschaal zal de achteruitgang der beschaving niet zijn aan te
toonen. Maar daarmede is dan tevens gezegd, dat de voorstan-
ders der klassieke opvoeding niet spreken tot hen, die dergelijk
soort bewijzen verlangen of in elk geval door andere argumen-
ten niet te overtuigen zijn. Neen, wij richten ons tot hen, die
van goeden wil zijn, die gelooven willen, dat er zeer velen in den
lande zijn, die de klassieke beschaving als een kostbaar goed
bewaren, tot hen, die onze verzekering willen aanvaarden, dat ”
de studie van het Latijn en Grieksch ons iets heeft gegeven, dat
op onze geheele persoonlijkheid zijn stempel heeft gedrukt en
dat door niets anders is te vervangen, tot hen die onze overtui-
ging aannemen, als eerlijk en waarachtig, die niet ingaan op de
¤ rniskenning van onze beweging als kunstmatig en opgeschroefd