HomeDe klassieke opvoedingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 740.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

VOORREDE.
Op den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
die zijn naam aan het aanhangige Wetsontwerp op het Middel-
_ baar Onderwijs heeft verbonden, rust een zware verantwoorde-
lijkheid. Deze verantwoordelijkheid reikt verder dan het in-
staan voor opvatting of meening in eigen kring. Immers, de
waarde van het Grieksch voor de cultureele vorming van den
mensch valt buiten den individueelen beoordeelingssfeer van
i vele Kamerleden; en waar zelfs een Minister van klassieke vor-
ming een regeling voorstaat, waarbij het Grieksch nagenoeg ge- -
heel uit de schoolopvoeding wordt weggevaagd, daar bestaat
het gevaar dat menig Kamerlid zich met een gerust geweten bij _ .
het oordeel van den Minister neerlegt, of wel, dat de ter toetse ä
gebrachte argumenten, niet alle die waardeering vinden, welke
met hun eigen innerlijke kracht of zwakte overeenkomt.
. Mr. Maas Geesteranus deed daarom een goed werk door een
welsprekend pleidooi televeren, waarin met den gloed eener j
diepgevoelde overtuiging wordt gestreden voor het behoud der
klassieke opvoeding -­ behoud van hetgeen nog overgebleven
is nadat wet en bestuursmaatregel reeds op zoo bedenkelijke
' wijze het heilig goed der antieke beschaving hebben bedreigd
en aangegrepen ­ waarin met liefde, waardigheid en piëteit
het kostbaar erfdeel onzer voorvaderen tegen de aanvallen on-
zer tegenstanders wordt verdedigd, aanvallen, welke natuurlijk
oprecht zijn gemeend, maar die toch zoo vaak in overwe-
gingen van pragmatistischen aard hun grondslag vinden.
i