HomeDe klassieke opvoedingPagina 102

JPEG (Deze pagina), 837.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

rif

66 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
· De aanleiding daartoe was het door den tegenwoor-
digen Minister ingediend Vetsontwerp tot regeling
gl van het ,,Middelbaar Onderwijs", onder welke bena-
I j ming men voortaan ook de Gymnasiale opvoeding zou
wenschen te verstaan. Volgens de thans geldende Hoo-
ger Onderwijs wet behoort, gelijk bekend, in iedere
·‘ it gemeente van meer dan 20.000 zielen een Gymnasium
te bestaan. De nieuwe regeling, gelijk die thans wordt
j voorgesteld, laat dezen waarborg vervallen en bepaalt
zich ertoe voor te schrijven, dat in iedere gemeente
met meer dan 40.000 inwoners een Gymnasium of een
je van eene A-afdeeling voorzien Lyceum moet worden
j opgericht of in stand gehouden. Verder wordt voorge-
_ steld het Rijkssubsidie voor Gymnasia met minder dan '
E l 48 leerlingen met 50 % te verminderen en eene nieuw Q
‘ op te richten B-afdeeling van het Lyceum o.a. voor
aanstaande juristen te bestemmen.
gi De onderteekenaars van voormeld adres kunnen zich
. jj niet vereenigen met de voorgestelde regeling, waardoor
L naar hunne meening de voor de vorming van rechts-
u geleerden onontbeerlijke klassieke opvoeding in haar
· v bestaan wordt aangetast en spreken de meening uit,
” dat het onderwijs in het Latijn en Grieksch in de voorbe­ j
» "‘ reidende opleiding van den jurist niet kan worden ge- I
j mist en dat niets behoort te worden prijsgegeven van j
· de eischen tot op heden in ons land aan die opleiding
- · gesteld. Tenslotte wordt de wensch uitgesproken, dat ‘
L ten allen tij de, overeenkomstig de eeuwenoude traditie,
van ons Vaderland, in de studie der Oudheid en der
i . klassieke talen de noodzakelijke waarborgen zullen
ll
j .
l
áïx
l__ L •