HomeDe klassieke opvoedingPagina 100

JPEG (Deze pagina), 774.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

J ADRESSEN VAN AMSTERDAMSCHE EN UTREOHTSCHE
E ° ' PROFESSOREN VOOR HET BEHOUD VAN HET GRIEKSCH.
jl Aan Z.Exc. eten M inister van Onderwijs, Knn-
ër-el; sten en Wetenschappen.
ee
> ir Aan de T weede Kainei dei, Staten-Generaal.
~ Ondergeteekenden, Hoogleeraren aan de Universi-
_ teit van Amsterdam, kennis genomen hebbende van
l E het aanhangige wetsontwerp Op het Middelbaar Onder-
L Q, wijs. waarbij de klassieke opvoeding in haar bestaan
V . wordt aangetast;
X doordrongen van de noodzakelijkheid, de klassieke
` opvoeding als voorbereiding voor de universitaire
studie te behouden overeenkomstig de eeuwenoude
T traditie van ons Vaderland;
kw ‘ wenschen zoowel op wetenschappelijke als op paeda-
gogische gronden, in het belang van de komende gene-
ratie, een Waarschuwend Woord te doen hooren tegen
~ iedere inkrimping van het onderwijs in het Latijn en
Grieksch en tegen elken maatregel, die tot gevolg
V zoude kunnen hebben, een deel van ons volk van de J
~ voordeelen der klassieke opvoeding te versteken 1).
, I Prof. Mr. L. J. van Apeldoorn, Prof. Dr. R. C. Boer, Prof. Jhr. Dr.
{ « J. Six, Prof. Mr. Paul Scholten, Prof. Dr. K. Kuiper, Prof. Dr. Th. J. «
rë ' Stornps, Prof. Dr. J. K. A. Wertheim Salomonson, Prof. Dr. H. Brug-
' mans, Prof. Dr. H. A. van Bakel, Prof. Dr. B. Faddegon, Prof. Dr. Hk.
I de Vries, Prof. Dr. Eug. Dubois, Prof. Dr. J. Prinsen J.Lzn., Prof. Dr.
`. 4 J. G. Appeldoorn, Prof. Dr. H. J. Groenewegen, Prof. Dr. U. Ph.
Ji Boissevain, Prof. Dr. W. Noordenbos, Prof. G. Mannoury, Prof. Dr.
{L 1) N. R. C. van 26 Februari 1922 (Ochtendblad).
T y)
.
s' l
ïïi
ii 4
ll #