HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 74

JPEG (Deze pagina), 919.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

­rï,,è§;;,;ï#ï‘, _ ___,_ __ `__ {_ , _ __,_ __,, __0 , N ,1,, ,1,0--..1 1, ,1, ,-010 U 4 4 - - · · - -· - ~««-- iv

| , 0 2
‘;‘* °” · ‘·¤’ . hoorn Ka- . .
Qu) E 1I_ ­­« I. _ 1 ­ _
2 ä F; ,· u hm? bla- L; 3011111111; vallc- K;1·°·¤··<=1$·* 11ll1C1l1'.Tl£Z%1l1lCl1S1)C1'k
1
:1 ­-· ,, N MCL _.; ·­« 1)0ClS Q ­ 10I11Z0l111lG1.
ä E $2 ZCI‘S.ä T10.
Elüm Q- :..4 rl) . E M _ _ _ · ·
ai; ëëëa êä 005
;._ ,02;“__ä ggëgi ME gg.L’E`Eï§,';gQ don.
gëë §ä=ä ¤«;-f£~‘ ‘s’g_0 zïäïáäïïä
_'_"; . ¢­· cê · _: ,__'__ gaa ·L; 3 is ...::1 E
502,:, ;5§;§·ä·éê;gg,§ä.2‘s222ä¤0= ë,aE5ï_§;;ë‘=ëï¤@E;;ä;¤;;5
::1,11,50; ääEä¤ä¤.­«ww¤¤<£êi3ä’«§««äë`«Bw¤§5ä$`2$5ëï2E$§¤oêöä
1 119 4 213
1 1 16 144 gg ·
1 1 1 0 71 gg
FJ
1 2 1 5 1 8 2 1 50120 301880 ·;§ ‘
10 1 316 1 8 3 50120 101890 gg
1 3 1 6 1 8 2 30160 5 -116
1 1 0 53 äï
r-1
1 11 ‘ 16 16 4 EQ
,'f‘¤.)
2 11 1 1 0 71
E 1 2 1 5 1 0 0 1 40130 00 3700 E";
2 1 1316 1 8 2 2;,159 201015 ,_,,Q`
x 29 1
11 11 9] ··_§ 1
1 1 5 "101ö ­ 7· ää 6
1 ·­ 1 111 115 24 000 >gD
1 1 4 41
1 1 316110 1] 8 40 àaä
1 E
1 1 4 1 4 10100 2 240 ïê
1216112 2 40100 0324 E
1 1 1 9 411) 31;;
0 ï11 1 1 7 S 7 1
I 1 4 1 8 112 4 4 2 00 80 20 Bob ’“’*6“ `1
j 1214182 2 1 4050 ¥·1°96‘*°§ä
O
, 1 4 1 ze 112 4 _ 2 2 11500 ’ 5 Mb 10 80 gg
1111111 · 10 tsllöëä
2 · ·1s E2
I lo 10 U og
, 1 41 8 1 · 4 4 2 0050 20 00010404:gë
1 4 1 8 1 8 4 2 2 11050 5 11510 50 gi
i 141**1124 2 2 0850 51·1tsl0 00*z
7 .Z3°
1 5 L 1 1 1 10 G gg 30 go 4(Jää
_ 151617 2 111 917 010 40 50 5021205065Säë
U10
` 13161*5 2 510 200 1,400060äê
1 21418 2 816 50 200236gE
1 , f·•
1 121818 2 611612 40110 313b34()’äT>
’ MU
1 4 1 1 1 14 10 5 is
1 3 1 11 14 10 5 ää
1 s à 11 14 9 5
E 1 3 1 li 1 8 2 0 16 115 522054
[ 1 318112 2 1 1 2 25 25 100 #1175 ïg
15119528 3 8197 6226

13 Ill] I 12 914 sïá
,I 131 6 1 7 2 11111 · 15 39 00 16 54432304*êê
II 1 3 1 G 1 6 E 1 1 12 33 20 4 83 8 70.ëä
EDO
1 1 21 gi
V 1 3 110110 2 1 1 1 20 30 130 4 207 äg
|•4L<
131515 2 111 20 20 50 4107 SIE
:2 111 5 0 1 E 1
1 3 1 8 1 8 2 I I | 25 5010020 975 ,