HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 67

JPEG (Deze pagina), 761.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

.;;;;;;;n er .
57
Reactie zou dan niet uitblgven. Neen, door vereenvoudi-
ging en bezuiniging moeten voor een groot deel de golden *
gevonden worden om de sterkte onzer legermagt te verhoogen.
Geen bekrimping echter van het noodwendige. ,
Uitstekende Ofücieren en Kaders te hebben, dat is eene Q
hoofdzaak, dus om alle rangen te bezetten met bekwame en
tevreden mannen, moeten die behoorlijk bezoldigd worden;
dan kan men inspanning en toewijding vorderen; dan wordt g
met ambitie gediend.
In een klein leger als het onze, moet tot regel gesteld Ai
worden, dat ieder, die een rang of graad bekleedt, bekwaam
behoort te zijn om, zoo noodig, ook de diensten, verbonden
van den opvolgenden hoogeren rang, te vervullen. Reeds nu
is dat met zeer velen het geval, maar zij worden te weinig
in de gelegenheid gesteld om hunne talenten en bekwaam- K
heden te ontwikkelen en praktisch toe te passen. «
In het buitenland zal men het spoedig vernemen, dat ons
land zgne weerbaarheid op hechter grondslagen heeft geves- I
tigd, niet met het doel veroveringen te maken, maar om {
il zijne onafhankelijkheid te verzekeren. ,.
De wetenschap, dat het Nederlandsche volk, hoezeer klein
in zielental, vast besloten heeft, zgn door natuurlijke verde-
digingsmiddelen sterk land tot het uiterste te verdedigen; dat
». het een uitmuntend leger bezit, steunende op eene krachtige
i volkswapening, zal den vreemdeling terughouden van elke
ij ligtvaardige aanranding van ons goed regt. Overigens moet, A
~ naar ons gevoelen, in de buitenlandsche Staatkunde, onze
houding tegenover andere mogendheden die zgn van den
N besohaafden, krachtigen, verstandigen, welgestelden, holland- i
schen burger in zgn verkeer met vreemdelingen.
. Wij vleijen ons door het voorafgaande onzen landgenooton
de overtuiging geschonken te hebben, dat Nederland, zoo het N
1 zijn leger, vrijwilligers en militie, behoorlijk aanvult en oefent,
. 5 ij
I l
1 ¤