HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 64

JPEG (Deze pagina), 774.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

pf-, ,. . K 4...:.. ,.. W.,.....,......;ï:;.,....n,,.;r..,.;;,,.,,_.n;;..;;.;-;_i,_______________~J_,. ___~_......n_,,c._,...,,.,r_..:.4.;...,,.;;-Llïïïïllà, ,, , nl -
y
54
blazer opgenomen. Het is bekend, dat er altijd jongens als
elèves worden toegelaten. De hoornblazers uit de militie zul-
len tevens bij mobilisatie dienen, om bn elk bataillon een
hoornmuziek te vormen of aan te vullen.
11°. Het aantal miliciens, die vrijwillig zonder soldü enz.
dienen, is op 2.000 van elke ligting te ramen.
Wij hebben gezien, dat jaarlüks alleen bij de infanterie lg
6.000 miliciens, gedurende 6 maanden voor het blijvend ge- i
* deelte onder de wapenen blüven, wat in ons stelsel vervalt,
i` zoodat voor het daaraan besteede geld 5.000 man zeven maan-
den in dienst gehouden kunnen worden.
Van de 16.000 te ligten miliciens, de zeemilitie ad 600
en de 2.000 onbezoldigden aftrekkende, blijven te onderhou­
den 13.400 miliciens, tegen 10.400 thans; er zijn dus 3.000 man
{ meer , doch zij kunnen zonder bezwaar betaald worden met de i
. gelden, die nu aan het blijvend gedeelte worden uitgegeven.
Wel is de eerste oefeningstijd voor de miliciens der Infan-
t terie slechts zeven maanden, doch gedurende hun diensttgd G
j kunnen zij nog vier malen voor zes weken onder de wapenen
j geroepen worden, zoodat zij ruim een jaar gediend hebben,
l wanneer zij op 25jarigen leeftijd in de schutterij komen. Her-
haling van oefening is, naar onze meening, van meer nut
W dan langdurige eerste oefening.
j 12°. Om al dadelük een aantal officieren en sergeanten uit
de militie te vinden, stellen wü als overgangsmaatregel voor:
i aan de onderofficieren van het leger en bijzonder aan de 200
jj sergeanten-titulair, die zich thans bij de Infanterie overcom-
* pleet bevinden, aan te bieden als vrijwilligers voor de militie
op te treden, wat geheel met de militiewet is overeen te bren-
j gen, om vervolgens daarbij in hun graad, of bijaldien zij het
l voor militieluitenant vast te stellen examen afleggen, als lui-
tenant dienst te doen.
I