HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 63

JPEG (Deze pagina), 738.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

i"ïï`ï§l nn____ io,- ,,_V er Y om no,i,,, __n_`__r i__,,r_i , W , ,
53 i

worden in de kleeding cn uitrusting van het grooter aantal j
manschappen, dat wij voorstellen in te deelen. j
Inhouding op de soldij ten behoeve van het kleedingfonds,
moet alleen plaats hebben, wanneer de man zijne kleeding i
verwaarloost.
10°. Vermindering in de formatie der Infanterie van de `
, soldaten van beroep is noodig, zal men niet langer een schijn- .
vertooning hebben. Op het papier namelijk heeft elke kom- ‘
pagnie infanterie 40 vrgwillige soldaten, in de werkelijkheid j
Q zijn er sedert de laatste jaren 10; wij stellen voor, het cijfer i
y op 12 te bepalen. Eenige vrijwilligers zijn onmisbaar om de
i dienst van kok, van waschbaas, van knecht in de magazi_j­
. nen en wapenkamers te vervullen. il
Bij de andere wapens moeten de vrüwilligers talrijker zijn, i
i wil men goede ruiters, vuurwerkers en bekwame mineurs ,
vormen. Wij hebben daarbü het cijfer van de laatste jaren
tot grondslag genomen. Het valt echter in het oog, dat een j
1 leger van vruwilligers een zeer duur leger zou wezen, het
t geld waarvoor één vrijwilliger zes jaren in dienst wordt ge-
houden, is voldoende om G miliciens behoorlijk te oefenen.
In het belang der schatkist behoort eveneens het per1na­ [
· nente kader niet te groot te zijn. Vroeger had men bij de j
Infanterie zes sergeanten per kompagnie, gerekend een voor
elke sectie en twee die voor de schutterij bestemd waren. In g
ons stelsel wordt de schutterij van kader uit de militie voor- '
zien. Wij hebben dus vier sergeanteirvrgwilligers per kom- .
pagnie en één uit de militie van elke ligting, en in oorlogs-
tijd, 9 sergeanten tegen 5, volgens de tegenwoordige formatie. *
Van de korporaals worden er twee per kompagnie door
militie-korporaals vervangen.
De ondervinding aangetoond hebbende, dat men zonder
bezwaar eenige miliciens tot tamboer of hoornblazer kan r
opleiden, is in elke kompagnie slechts 1 tainboer en 1 hoorn-
1
`