HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 62

JPEG (Deze pagina), 744.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

z
52
3 10 of meer jaren in dien rang f 1.200.-
j Luitenant 5 tot 10 jaren ...... E - 1.100.-
i 5 jaar en daar beneden. . . ­ 1.000.-
Het is van groot belang dat het permanente kader uitste-
kend zij, en om zoodanig kader te verkrijgen en te behou-
den, moet het behoorlijk betaald worden.
Wij stellen derhalve voor om de soldij­verhooging die thans, ,
na zes jaren dienst, wordt toegekend te verdubbelen, zij
V zal dan bedragen voor de onderofticieren 10 cent, voor de
L overige vrijwillig dienende militairen 5 cent per dag; na
twaalfjarige dienst worde hun soldij andermaal met zoo-
danig bedrag verhoogd. De bestaande bepalingen omtrent 0
j de toekenning en ontneming der soldijverhoogingen blijven
gehandhaafd.
‘ 9°. Kleeding en uitrusting. Eenvoudigheid, sierlijkheid,
l minkostbaarheid der uniformkleeding, daarheen moet men
0 streven; meer overeenkomst tusschen de kleeding van schut-
, terij en leger is daarbij wensohelijk. De uniformkleeding der 0
00 miliciens zal minder kosten veroorzaken, wanneer de man- ä
F0 schappen slechts zeven maanden in dienst gehouden worden.
Zoowel hunne kleeding als uitrusting is te vereenvoudigen;
j daartoe worde, bij de infanterie, vesting­artil1erie, ponton­ ‘
Y- niers en mineurs en sappeurs de korte jas niet meer aan
: miliciens uitgereikt; het mouvest geve men zoodanigen vorm,
1 dat het een ruim en gemakkelijk kleedingstuk worde, al
[ moest het dan iets duurder zijn. Het is voldoende aan elk
i milicien twee hemden uit te reiken.
De vergoeding voor eerste uitrusting kan dan f 8.- per
i hoofd lager gesteld, en de dagelijksche toelage voor het
kleeding- en reparatie-fbnds met 2 cent per man verminderd
E worden. Berekend over 9.000 man, die thans jaarlijks bij de
` onbereden korpsen worden ingelijfd, volgt daaruit eene be-
sparing van ongeveer f 110.000, waarmede voorzien kan
I