HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 61

JPEG (Deze pagina), 684.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

Qffflfj Q
51 i
I
van gemiddeld f 3.- voor elken rekruut rekenende, zou daar- j
voor per hoofd f 18.- aan het Rgk in rekening te brengen j
zijn, tegen f 45.- op de Begrooting van 1871. 1
8°. Tractementen en soldijen. De tractementen van de
ofiicieren zgn voor het meerendeel een halve eeuw geleden (
vastgesteld, daaruit zou, bij de betrekkelijk mindere waarde
’ van het geld, reeds volgen dat zij thans ontoereikend zgn, ~
ware het onvoldoende der tractementen niet vrij algemeen
erkend. Vooral de rangen van Kapitein en Luitenant, waarin
het te voorzien is dat vele officieren jaren lang zullen dienen, 1
eisehen betere bezoldiging. Het komt ons echter voor, dat =
er geen voldoende reden bestaat om de officieren van het
eene wapen hooger tractement toe te kennen dan die van het
andere wapen. Aan de betrekking van adjudant en soortge-
. lgken worde een toelage verbonden, en evenzoo eene van i
j f 100.- toegekend voor elk dienstpaard, dat een officier
‘ houdt. Wij stellen voor de tractementen te regelen naar het i
i aantal dienstjaren in elken rang, namelijk beneden 5 jaren,
T 5-10 jaren, 10 jaar en daarboven. u
In verband met die bepaling, met het invoeren van militie-
I luitenants en de rangorde der luitenants bij de Marine, wen- g
schen wij de onderscheiding van 2d@¤ en 1¤*><=¤ luitenant te j
I doen vervallen, daar hunne diensten dezelfde zijn. i
Q De tractementen waren alsdan te bepalen als volgt:
J Luitenant­Generaal ......... f 6.500.- F
j Generaal­majoor .......... ­ 5.500.- i
i Kolonel ............. - 4.500.-
Luitenant­Kolonel ......... ­ 3.500.-
` Majoor ............. ­ 3.000.-
10 of meer jaren in dien rang ­ 2.4100.-
Kapitein { 5 tot 10 jaren ...... - 2.000.--
5 jaar en daarbeneden . . . ­ 1.600.- I