HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 60

JPEG (Deze pagina), 761.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

pj, _ -we.,_..-.,rm...;;;;i;..r.,.....,,,,...iw.,x,.,;.,,,,,.,,;;,,i_,.,,,m.m___,_i____,_ M________.__,_,_,,___,_d _,___:..ïi._._-_-.;;".;;§ï§L; ia __,,w___
50
soortgelijke betrekking geplaatst zün, geen hoogeren rang
p hebben, dan dien van Luitenant­Kolonel; komen zij voor
avancement in aanmerking, dan zijn zg, in dezelfde functiën
blijvende, te bevo1·deren zonder bezwaar van deischatkist.
30. De betrekking van plaatselijken kommandant worde
voortaan in den regel, opgedragen aan den oudsten korps-
kommandant in het garnizoen, onder genot der bureaukosten , j
die eenigzins verhoogd worden.
T 40. De plaatselijke adjudanten worden afgeschaft, en hunne
j dienst wordt opgedragen aan een luitenant van den troep,
die om het jaar vervangen wordt en eene toelage geniet,
evenredig aan de talrijkheid van het garnizoen en aan de
werkzaamheden, welke hü verrigt.
50. De betrekking van Administrateur van kleeding, waar-
j toe in de laatste jaren Hinke onderofficieren uit het leger I
’ genomen zijn, die men officier gemaakt heeft, is voortaan `
i weder, even als vroeger, op te dragen aan gepensioneerde
j officieren, onder genot eener toelage.
M 60. In alle provinciën, waar een provinciale adjudant ge- v
I vestigd is, zijn aan dezen tevens de werkzaamheden van mi- ,
l llhlC-C0lI11"HlSS2l,l`lS op te dragen. l
j Hun traotetement wordt eenigzins verhoogd, zoodat zij als ‘
i" majoorf 2.500, als Luitenant­Kolonel f 2.800 ’s jaars genieten.
70. De werfkosten kunnen zonder nadeel voor de werving |
i belangrijk verminderd worden.
j Voor rekruten worde geen aanbrenggeld meer betaald, dat
toch veelal aan schrijvers op de bureaux ten deel valt. Even- l
ïl eens zou het handgeld kunnen vervallen, daar de ondervin­ V
ding geleerd heeft dat daardoor weinig en stellig geen goede
rekruten verkregen worden; doch het is nuttig den vrijwilliger I
g bij zijn indiensttreden eene som uit te keeren om zich kleine
l ` benoodigdheden aan te schaffen.
Dat handgeld, stellende op f 15.-- en op reis~ en daggeld
!
l