HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 59

JPEG (Deze pagina), 672.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

x
49 .
l Zoodanige wet zal den omtrent menig punt bestaanden E
A twijfel kunnen opheffen, en tevens zekerheid verschaffen dat 2
T en wanneer de geprojecteerde werken voltooid zullen worden. *
Hoedanig echter de uitkomst van het gemeen overleg van
Vertegenwoordiging en Regering moge zijn , hetzij men besluite ï
tot het maken van nieuwe vestingwerken of tot het sloepen `
Ip _ van bestaande, altijd zal deze waarheid ongekrenkt blijven: ,
dat vestingen en verdedigingsliniën geringe waarde hebben, ‘
, zonder bekwame bevelhebbers en goede troepen, die ze man- M
li haftig verdedigen. ri
Voorstellen die op de Begroeting der kosten E
van invloed zijn. <
Wij achten het niet overeenkomstig den aard van dit ge- lj
schrift, door becijfering aan te toonen, dat de voorgedragen o
regeling van onze verdedigingsmiddelen, geen grooter offers
j van de schatkist zal vergen, dan de veertien millioen gulden
; in de laatste jaren voor het VIIIB Hoofdstuk der Staatsbe-
ll grooting toegestaan.
Enkele punten, die op deze berekening van invloed zijn,
teekenen wij hier aan: I
l°. De som op de Begrooting van oorlog, uitgetrokken Q
voor het wapen der maréchaussée in 1871f 236.700, be-
hoort te worden overgebragt op het budget van het Depar-
tement van Justitie. Y
20. Als beginsel dient te worden aangenomen, dat de offi-
; eieren, die als adjudanten bij Zijne Majesteit en de Prinsen
l van den bloede, die aan het Departement van oorlog of in p
j van kaarten voorziene werken van de beste sclirijvers over het onderwerp , als D;
l (lt-) H. STIETJTJEB, KNOOP, IDE ROO VAN ALDER\'ERE'/T`, KROMIIOUT C11
anderen. 1 ë
4 lj
I
l
l 1
il