HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 58

JPEG (Deze pagina), 779.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

j _r­Ye«-««»­vv··­«<w¤~+~­r_;;;x;:::.ï;,._,;··" ;;;_,_.. , ­ . ~,.»·.,.,.;....;;.:ï,,;.,..;..,=.,`;;.,-,..,».`...­;. `­·.-...-..,,,.L·­•.­.·;.­,­..,.,­.·.­., -­­..,­­`. ­­·­..­­­­­«»­J­»·­-4­­­`ï&?«­ A Www? W

48
j twintig stoomkanonneerbooten, welke nog alle ontbreken , met l
· een budget van een ongeveer gelijk cijfer als dat, hetwelk "
voor 1870 voor het Departement van Marine is toegestaan, t
binnen den tijd van zes jaren, die voor de voltooijing van
het vestingstelsel gesteld is, kunnen gereed zgn.
Bij de verdediging onzer kusten zal de zeemagt groote dien-
sten kunnen bewijzen, doch zoowel omtrent de verdediging, lj
i als de bewaking der kusten, behooren nog voorzieningen te
j worden getroffen. ,
Q In Engeland bestaat een korps kustwachters. Het oprigten li
L van zoodanig korps verdient ook bij ons ernstige overweging.
De kust ware daarbij in districten te verdeelen, in elk waar-
{ van een gepensioneerd officier, onder genot eener toelage,
, aan het hoofd kon staan van de kustbewakers, die in de
schutterij der nabijliggende gemeenten gevonden kunnen worden.
j Overigens geeft het bezetten van de monding van den IJ ssel
gelegenheid om den vijand te beletten, langs Rhijn en Waal
j gewapende vaartuigen op de Zuiderzee te brengen, om daar-
t mede de kustbewoners te verontrusten. ,
ä, Die versterkte stelling aan den IJssel, welke door inun-
O datiën kan worden gedekt, is van overwegend belang, als
centraal­stelling van het veldleger, daar zij eene verzekerde
gemeenschap heeft met de omliggende kustlanden.
Uit het daar te vormen geretrancheerd kamp kan een
ii legerkorps op beide oevers van den IJssel opereren, zoowel
tegen een uit het Zuiden als uit het Oosten opdagenden vijand. f
xl, Wij besluiten hiermede onze mededeelingen nopens de
rl passieve verdedigingsmiddelen, waarvan, volgens de verklaring i
der Regering, weldra eene wettelijke regeling te wachten is 1). l
’ 1) Onze mededeelingen omtrent het vesting­stelsel moeten. naar den eisch g
van dit geschrift, beknopt wezen. Wie echter omtrent onze defensie meer
verlangt te weten, die leze onze militaire tijdschriften, en raadplege de meestal j
I
E
l Y __ __ _ _, My ` _x 3, _ `_ ,_,__ __,, ii,-ge.; ·ï rrrr .,, 4,_____ r,· ç­·»»·~;-­=z¤­»=m««.=·¤»ï¤·i=­;·#­=‘#è`:­"¤·¥‘L*‘*@€ ‘ -