HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 57

JPEG (Deze pagina), 748.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

¤
ä
I 47
I zakelijk, in verband met de defensie der stelling Groningen- I
I Delfznl. I
I Wordt op die wüze de verdediging aan de zeezijde tot het i
strikt noodzakelijke beperkt, dan kan men aannemen dat bij
I zamenwerking tusschen zee- en landmagt en een oordeelkun-
I dig gebruik van versperringen en torpedo’s, een vijand er ‘
I niet gemakkelijk in zal slagen om, met een leger dat over I
zee moet worden aangevoerd, onze gewesten te veroveren. x
I De zeemagt zou, volgens officieele opgaven, hare taak I
I kunnen verrigten met: ,,
I 1°. de vijf ramschepen, Prins Hendrik, Buffel, Stier, Schor- X
I pioen, alle gereed, en de Matador, die in 1872 gereed komt;
2°. elf monitors, waarvan de Heiligerlee, de Krokodil en I
I de Tijger gereed zijn, de Cerberus en de Bloedhond in den ‘
I loop van dat jaar, en de Panther en de Hijena in 1871 vol- ,
I tooid worden, waarna er alzoo nog vier moeten aangebouwd · I
I worden. De zes laatste worden voorzien van een ram en I
I zullen in project een diepgang hebben van 26,5 decimeters; I
E 3°. vier en twintig stoom­kanonneerbooten, type Staunch I
I of F arcy van 1,5 a 1,8 meter diepgang en eene snelheid
, van 7 a 8 mijlen, zünde elk gewapend met één vuurmond I
I van zwaar kaliber;
I 4L°. de bestaande stoombatterij de Ruijter, de gepantserde
I batterijen Jupiter en Draak, de drijvende batterijen met ge- I
i pantserde fronten Orkaan, Salamander en Neptunus; I
50. het bestaande houten materieel, voor zoover dit be- ·
I schikbaar is en kan bemand worden. _
I Met betrekking tot den tijd en de middelen die worden
vereischt tot de aanschaffing van het hierboven opgenoemde
* materieel dat noodig wordt geacht voor de verdediging des I
lands, zg vermeld, dat het gedeeltelijk voltooide ramschip,
Matador, de vier monitors in aanbouw, en de vier monitors I
die nog op stapel moeten worden gezet, benevens de vier en
'
i
ï u
I
I
I I
I
I i`