HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 56

JPEG (Deze pagina), 788.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

[ A ”~l­· >.---- , . - V - . - _... . ­ _ , %```' '§""'ï;. ·
Fri O j
i a
ä
46
waterlinie en daartoe te rekenen, wordt vóór onze zuidelijke j
defensielün alleen noodig geacht eene onderwaterzetting, zich {
uitstrekkende van de Maas, beoosten St. Andries tot Geer- "
truidenberg, waar zij aan die vesting aansluit. l
Onze verdediging bij een aanval aan de landzijde rust dan ä
ook hoofdzakelijk op het plan om door onderwaterzetting van
een deel van het land, den aanrukkenden vgand te noodza-
ken wegen te volgen, waarop hg onze vestingen en forten
ontmoet, hem zoo de gelegenheid te benernen zijne strijd- |
j krachten te ontwikkelen, waardoor hij het voordeel zijner j
. overmagt verliest; en hem te beletten tegen onze positiën
zwaar geschut aan te voeren.
j De Zeeuwsche in Zuid-hollandsche eilanden worden be- l
scherrnd door voorliggende zandbanken; het bezetten en regt­
streeks verdedigen van de provincie Zeeland, zou voor de j
g algemeene landsverdediging zonder evenredig nut zijn.
ii De kust van Holland is voor het grootste gedeelte door
diepgaande schepen niet dan op verren afstand te naderen, _
i waardoor eene landing hoogst bezwaarlijk wordt. Om die te li
_ beletten zal, bg een aanval over zee, onze hoofdmagt in de E
i provincie Holland worden opgesteld. j
Het verdedigen van de kustversterkingen en voorname rivier- i
monden zal in zamenwerking met de zeemagt geschieden.
Niet al onze zeehavens en rivierrnonden komen echter bij
il de verdediging des lands in aanmerking. Bri de noodzakelijk-
heid om ook aan de zeezijde de verdediging niet verder uit M
F4 te strekken dan volstrekt vereischt wordt, zullen alleen die
jl zeegaten regtstreeks verdedigd worden, welke naar het hart ’
des lands voeren, en zal alzoo voor het tegenwoordige die i
verdediging zich bepalen tot de monden van de Maas, het 4
Haringvliet en het Volkerak, zoomede de stelling van den
Helder in de toegangen ter zee naar Amsterdam.
Voorts is eene verdediging van den mond der Eems nood-
a
l
Y _ __ _ -. . c te ..-... ..,4, ,,.. ;W?,a.;..i.m.a.a-aa.-;.m·;-g-¤ ' · ­