HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 55

JPEG (Deze pagina), 768.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

r_ -. al I _ . `
l
den vijand al dadelijk prijs gegeven de provincien Noordbra- [
bant, Zeeland, Limburg, Gelderland, een gedeelte van Utrecht, j
Overgssel, Drenthe, Friesland en Groningen, met eene geza­ i
menlijke bevolking van meer dan 2.000000 inwoners en daar-
mede al de hulpbronnen, welke die gewesten aan paarden, '
vee, levensmiddelen enz. opleveren. Van den aanvang af ach- i
ter de Nieuwe Hollandsche linie teruggetrokken, zouden wij j
het lijdelijk moeten aanzien, dat de vüand twee derde ge- l
deelten van ons vaderland, die hij zonder slag of stoot ver- j
overd had, bezet hield, zonder eene ernstige poging te kun- <r
nen wagen, om hem het rustig bezit daarvan te betwisten. j
Bovendien wordt tüd gevorderd, om die linie, ook wel de ll
Utrechtsche genaamd, in behoorlijken staat van verdediging l
te brengen; het stellen der inundatiën, de aanvoer van troe­ i
pen en materieel eisohen minstens eenige dagen; zoo lang r
moet derhalve de vijand worden tegengehouden, zal hij niet
` voor onze hoofdlinie aankomen eer dat deze in volkomen l
staat van tegenweer is gebragt. ,
` Een legerkorps van 30 a 35.000 man, onder een actief,
vastberaden aanvoerder moge een vijandelijk leger van dub-
‘ bele sterkte niet kunnen beletten den IJssel over te trekken,
het zal toch den overgang en opmarsch dier troepen zeer I
vertragen en tijd is hier meer dan geld. l
Bij een aanval op de zuidelijke grenzen worden de grens- j
provinciën bezet door eene voorhoede van het leger, om de
bewoners te beschermen tegen strooptogten van den vijand `
en tevens diens sterkte te verkennen en zijne bewegingen
gade te slaan. De troepen aanvankelijk ten Zuiden der groote
rivieren vooruit geschoven, vinden een veiligen terugtogtsweg
‘ in de stellingen van Nijmegen, van ’s Bosch, van Geertrui- .
denberg en in enkele gevallen van de Willemstad. E
Behalve de inundatiën in het land van Altena, dienende
tot dekking van den regter vleugel der Nieuwe Hollandsche
l
l
. j,