HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 54

JPEG (Deze pagina), 744.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

, ,.,. Y .~w·­-av-.-~v ,.2 ,, . .` r-,,_».,,».··­ ~ , , I ,.. · t_ , al
r
44
l St. Andries, de Merwede en het Hollandsch Diep, met de
i vóór die rivieren gelegen stellingen;
aan de zeezijde tot de voornaamste etablissementen en die
j vaarwaters, welke naar het binnenste des lands voeren.
Onze hoofdverdedigingslijn is de Nieuwe Hollandsche water-
linie, zich uitstrekkende van Muiden aan de Zuiderzee langs
Utrecht tot Gorinchem en van daar bezuiden de Merwede
door het land van Altena tot den Biesbosch. In sommige
gevallen zal de stelling in de Geldersche vallei een tusschen-
linie vormen, vooral haar verlengde tusschen Rhijn en Waal,
de stelling van Ochten en de Spees genaamd.
De positie van Amsterdam blüft het laatste bolwerk onzer
g landsverdediging.
I In de verdediging wordt me_de begrepen de stelling Gro-
Q ningen­Delfz§l.
f Het ligt evenwel niet in de bedoeling onder alle omstan-
. digheden de gewesten, buiten de verdedigingsliniën, onbe­ `
schermd te laten.
‘ Wordt toch het Oostelijk frontier bedreigt, dan zal de hoofd- `
magt van het veldleger achter den Llssel worden opgesteld,
maar de voorhoede, eene brigade uit de drie wapens zamen- i A
J gesteld, op den regter oever overgaan, om de ingezetenen te
beschermen tegen strooptogten van den vgand en tevens om
inlichtingen te verkrijgen nopens zijne sterkte en bewegingen.
il Die voorhoede gaat niet terug, dan wanneer de vüand,
wiens opmarsch zooveel mogelijk belemmert, met overmagt
ij aanrukt, en zij vindt dan in de bruggenhoofden op den IJs-
sel gelegenheid tot een veiligen aftogt.
Het leger wint daardoor tijd en de Bevelhebber zal alsnu
tot de verdediging van de rivier besluiten of, bijaldien de i
overmagt des vijands te groot is, bevelen tot den terugtogt
geven. Beperkt men de verdediging des lands tot de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie en de beneden rivieren, dan worden