HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 52

JPEG (Deze pagina), 790.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

42
schijnt niet raadzaam, daar zij in gewone tijden de goede _
zamenstelling der kaders zou belemmeren, en de dienst der u
sohutterijen in oorlogstijd wel niinmermeer voor geruimen tijd
en anders dan bij dringend gevaar zal worden gevorderd.
Mogt het werkelijk noodig wezen de sohutterijen langer dan
eenige maanden buiten de gemeenten onder de wapenen te
houden, dan kan aan de gehuwden, die zulks verlangen, ver-
lof verleend worden, zoodra zij gemist kunnen worden.
‘ Wijders dient de nieuwe sohutterijwet nog aan de Regering
., de bevoegdheid te verleenen om in den uitersten nood ook
de weerbare mannen van 35 tot 50jarigen leeftüd, tot ver-
j dediging des Vaderlands op te roepen. Hun aantal bedroeg
bg de jongste volkstelling, waarvan de uitslag bekend is,
289.069. Eene oproeping van deze mannen kan noodzakelijk
worden, wanneer de vijand een deel van ons land bezet eer
ii het mogelijk was de schutterij onder de wapenen te brengen
of naar het nog vrijgebleven deel des lands te doen terugtrekken.
Overigens zal het vraagstuk der organisatie van de schut-
terijen en vooral het voltallig maken der kaders, veel ligter il
zijn op te lossen wanneer, overeenkomstig ons voorstel, de
plaatsvervanging en nummerverwisseling bij de militie niet
gi langer geoorloofd zal zijn. Zoolang daartoe bevoegdheid blüft
bestaan, is noch de militie, noch de schutterij naar den
eisch der landsverdediging in te rigten.
, Eene behoorlijk geoefende sohutterg zal trouwens in ons
il la.nd alleen te verkrijgen zijn, door veel jonge mannen in de
i militie op te nemen en daar goed te oefenen.
De groote invloed, die het oefenen van miliciens later op
de schutterijen heeft, blijkt hieruit, dat wanneer jaarlijks 15.000
lotelingen worden ingelijfd, en men den schutterpligtigen leef- '
tijd van het 25Stê tot het 34S*C jaar stelt, in die tien jaren
123.347 geoefende mannen in de schutterijen zullen komen.
l
i