HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 51

JPEG (Deze pagina), 745.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

.,.,....1:c m -- . ...2.-..-~.-”.-m ..i--.--` . .. W ....... .1... .. . ., g . . Hs . »

41
Utrecht en Zeeland in de Nieuwe Hollandsche linie zamen-
getrokken kunnen worden.
Die bataillons moeten dáár voortdurend geoefend worden,
zoodat zij, wanneer de oorlog eenigen tgd duurt, tot ver- .
sterking van het veldleger zijn aan te wenden.
` De schutterijen, die bij het uitbreken van den oorlog niet i
behoorlijk georganiseerd en geoefend mogten zijn, zullen niet ,
_ _ te min van groot nut wezen door handen te verschaffen voor 1 i
den arbeid aan forten en andere verdedigingswerken, door
handlangers aan de artillerie en de talrüke werklieden te nl i’
leveren, waaraan dan behoefte zal bestaan. p ä
De schutters, die het beroep van smid, timmerman, wa-
genmaker of zadelmaker verstaan, kunnen dan als zoodanig ik
dienst doen; terwijl de bakkers en slagters van beroep aan
de intendance te stade zullen komen. 1
De manschappen, die als milicien of als vrüwilliger min- i
stens gedurende drie jaren hebben gediend bij de kavallerie,
i de veld- of rijdende artillerie, wenschen wij alleen in oor- l
i logstijd tot schutterlijke dienst te verpligten. Zij vinden in
I hunne vrijstelling in tijd van vrede eenige vergoeding voor de
zwaarder dienst die zg geleerd hebben, en zijn in oorlogstijd
uitmuntend te gebruiken bij de requisitie en afievering van ,
i paarden , als kavallerie-schutterij of tot kompagniën transport-
trein gevormd, voor het vervoer van parken, ambulancen en ii
caissons.
Naar ons voorstel zouden de schutterijen in het Rijk ruim °
120.000 hoofden tellen, daar van de 242.403 mannen van .
A 25 tot 34jarigen leeftijd omstreeks 50 percent moet worden
_ afgetrokken, voor vrijstelling wegens pliysieke ongeschiktheid
` _ en andere redenen. ·
De mannen van 25 tot 29 jaar zouden de actieve, die van p
30 tot 34 jaar de reserve­schutterQ uitmaken. ;`
Eene onderscheiding tusschen gehuwden en ongehuwden v
à
`
l
l