HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 50

JPEG (Deze pagina), 763.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

i- vr ‘‘‘‘ r ;":‘ '‘ ‘ y ï;s.e:a.;«-.·..,e;~... 1-1 ..-- .-i-t..i.- ·..¢ g
is ­ ‘
40
In de gemeenten van 10.000 en meer inwoners, moeten de
mannen, die bij het leger of de weerbaarheidskorpsen als
. infanterist geoefend zgn, in afzonderlijke kompagniën en ba-
taillons worden vereenigd. worden voor rekening van het
Rijk gekleed en uitgerust, en aangevoerd door ofüoieren die
in het leger gediend hebben. `
Het aantal van die schutters zal ongeveer 20.000 bedragen.
Verder worden in deze gemeenten alleen georganiseerd en _ _
‘ gewapend die schutters, welke hunne kleeding en uitrusting
‘ bekostigen, waartoe bepaaldelijk worden verpligt zij, die als
kiezers voor den gemeenteraad bekend staan.
In de gemeenten, waar de bevolking minder dan 10.000,
i doch meer dan 2.500 zielen bedraagt, worden de schutterijen
ingerigt als thans met de dienstdoende schutterijen geschiedt;
­ terwijl in gemeenten van geringer of verspreide bevolking de
Y schutters niet van uniformkleeding worden voorzien en de
oefeningen zich bepalen tot schieten.
Het zal voldoende wezen daarbij een of meer gepensio­ G
neerde officieren, onder genot eener toelage, te belasten met
de leiding der schietoefeningen. De geweren worden, na elke
oefening, gedeponeerd in een lokaal, daartoe door het ge-
, rneentebestuur a.an te wijzen.
Bij het uitbreken van een oorlog worden de sohutterkorp­ 1
sen niet bij het leger te velde gevoegd, maar aanvankelijk
Ai in de liniën en vestingen gelegerd.
De schutterkorpsen uit de provinciën Friesland, Groningen
{ en Drenthe kunnen dan in de stelling Groningen­Delfzijl, die
van de provincie Overijssel in de ontworpen versterkte stel- H
ling bij de monding van den Llssel worden zamengetrokken; I
de schutterkorpsen van Gelderland kunnen in de Betuwe, die V .
van Noordbrabant en Limburg in de Noordbrabantsche ves-
A tingen en van de Bommelerwaard vereenigd worden; terwijl
eindelrjk de schutterkorpsen van Noord- en Zuid­holland,

ll