HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 699.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

· ­* Y-e «-«­­­­«~ ­­­»­­­ .. -.~...­..- num &..ï -m-r__.hh-. .. _; . ;- ,, ¢..»_> , uk., . L
(
39 ·
I opgave van den Minister van Oorlog, op den 1. Julij 1871, ‘
in het leger aanwezig waren 13.000 vrijwillig dienende onder-
I officieren en verdere manschappen.
V III. Schutterijen.
Welk stelsel men ook voor de landsverdediging aanneemt,
altijd zullen de schutterijen een gewigtig bestanddeel van de
vereischte levende strijdkrachten moeten uitmaken.
Stelde men die ter zijde, een zeer bruikbaar element zou .
, wegvallen, daar zg tal van krachtige en ontwikkelde mannen
I opleveren, die welligt beter dan de miliciens tegen de ver-
‘ moeijenissen van den oorlog bestand zijn. Eene betere rege-
E ling van de schutterijen is echter dringend noodzakelijk. ·
P Zij zijn thans nog ingerigt volgens de schutterijwet van 1827. i
De eerste ban der dienstdoende schutterijen had op 1 Ja-
nuarij 1871 eene sterkte van: 38.744 officieren, onderofficie­ I
°‘i' ren en manschappen, in bataillons en kompagniën ingedeeld,
I van uniformkleeding en wapenen voorzien.
I De rustende schutterijen telden op dien datum 67.159 offi-
cieren, onderofficieren en manschappen; deze zijn niet ge-
I kleed en niet gewapend, en alleen op papier georganiseerd.
I Hoezeer over het algemeen de geest der manschappen
goed is, laten echter tucht, oefening en leiding, zelfs bij de
I dienstdoende schutterijen veel te wenschen over.
De regering heeft eene nieuwe schutterijwet ingediend, I
waarbij vele zaken verbeterd worden; deze voordragt is echter
I in de jongste zitting der Staten­Generaal niet afgedaan. Wij
I _ zouden, met overneming van h.et goede in dat wetsontwerp,
I de schutterij volgenderwijze willen regelen: I
I Algemeene dienstpligtigheid voor de ingezetenen van 25 tot
34 jaren.
E