HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 45

JPEG (Deze pagina), 741.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

` I N jp"` g 4 Y f H- Ym`f*Wf _ Y ___` _ ,__,_ ___ __,___~__.·.__,_ __«,,`,,______ _,__`,`,_,,_,,_, A, .,,,,.;,,.4 ~•_.., ..«i»«'r..¢«,¤.« u. *"r‘J·4"""~»*,7"`T?' · ` i
l
X
35
130 troepenpaarden bij de veld- en 110 bij het depot- `
eseadron 1).
De totale sterkte der kavallerie zou dus wezen, buiten het p
kader, 1680 vrgwilligers en 1920 niilioiens, met 3040 troe-
penpaarden, waaronder die van 792 man kader begrepen
zijn, een cüfer dat wij echter alleen voor memorie vermel­ r
den, omdat wij het gedeeltelük uit de militie nemen. ‘
Daar vooral bij het ontbreken van vrüwilligers de verzor-
ging der paarden vordert, dat meer milioiens bij de kaval-
lerie worden ingedeeld, dan strikt noodig zijn, willen wij
jaarlnks die van een of twee der oudste ligtingen bij den l
transporttrein overplaatsen, alwaar zg dan een maand onder i
de wapenen komen om geoefend te worden in de behandeling
van voertuigen. De rij- en hoefsmidssohool wordt behouden. .
Een opperofüoier dient met het toezigt over het wapen
belast te blgven. °
Artilleric. De rüdende artillerie, die aan vrijwilligers niet
. voltallig te maken en uit milieiens niet dan gebrekkig te i
‘ vormen is, worde vereenigd met de veld­artillerie. Deze is
dan te verdeelen in twee regementen, elk bestaande uit acht
veld­batterijen ieder van 8 stukken, twee batterüen elk van
8 mitrailleuses, eene kompagnie transporttrein en een depöt.
Elke batterij brengt in tijd van vrede 6, en in tnd van
oorlog 8 vuurmonden uit.
De regementen hebben zamen 1000 vrijwilligers en 3278
v milioiens, met 1578 troepenpaarden.
De vesting-artillerie zal bestaan uit een regement van 13
kompagniën en een torpedo­kompagnie, een van 13 kompag- ,
à- 7
1) Aan hen, die voortdurend op vermindering van de kavallerie aandringen, i
bevelen wij de lezing aan van het uitmuntend geschrift: De cavalerie. Denk- _
beelden van den kapitein J. K. H. nn noo van Arnnnvvrnnnr, Lid van de j
Tweede Kamer der Staten­Gene1·aal, door kapitein A. 1>oMrE. Amsterdam l
C. M. van Gogh. 1868. ‘
3*
al
·l
,l al