HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 41

JPEG (Deze pagina), 765.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

l vatbaar; welligt kan dan boter voorzien worden in de be- (
hoefte aan personeel, die zich bij de jongste mobilisatie deed
gevoelen; anders behoort het te worden uitgebreid. Ook de
geneeskundige dienst moet gereorganiseerd worden, waarbij gz
r de rang van officier van gezondheid van de 3C klasse, even
als bij de zeemagt, vervalt; terwijl tevens eene gunstiger
verhouding in de opvolgende rangen dient gebragt te worden. ‘
De Koninklüke militaire Akademie verkeert in een tüdperk
van overgang; met het aanstaande jaar moet zg, volgens
nieuwe wettelijke bepalingen, ingerigt worden.
. Al die onderwerpen zullen door het oorlogsbestuur, met
· inachtneming eener gepaste spaarzaamheid, overeenkomstig
< de eisehen onzer legerinrigting en van het algemeen belang
i geregeld dienen te worden. j
De aanwnzing, hoe dat behoort te geschieden, zou tot
eene uitvoerigheid leiden, die hier niet wenschelijk kan zijn. `,
Die reden noopte ons ook het voornemen te laten varen i
on1 uitvoerige tabellen te geven van de zamenstelling van de i
staven, de korpsen en hunne onderdeelen, met aanduiding
van de kosten. Het is werk van detail, dat onnut wordt
zoodra men in enkele punten verschilt, met den man, wien
de uitvoering is opgedragen: een sergeant, een tiental sol-
daten meer of min, een maand korter of langer oefeningstijd
van de militie en de gemaakte berekeningen vervallen.
Bij de organisatie onzer strijdkrachten hebben wij de in-
deeling in Divisien weggelaten.
Uit hoofde van het klein aantal troepen, dat voortdurend
j onder dei wapenen en dan nog over vele garnizoenen ver-
spreid is, vinden Divisie­Generaals, in tijd van vrede, bij 1
" ons geen behoorlijken werkkring.
p Tussohen den Minister van oorlog en de Brigadekomman­
danten geplaatst, vertragen zij de afdoening der zaken zon- j
der evenredig nut.
1
ii
,,.,¢,,e ‘ ».=....m...__.._..._mo in J