HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 40

JPEG (Deze pagina), 794.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

ä l
I 30 c i
E
. den kommandant, met die verdediging belast. Deze regelt hunne
dienst en draagt zooveel noodig zorg voor hun onderhoud.
I Uit de leden, die niet aan lokale verdediging deelnemen,
maar bij het veldleger verlangen te dienen, worden batail- J
lons vrijwilligers gevormd; daaraan worden, zoo noodig, offi-
g eieren en verder kader van het leger toegevoegd.
Vrijwilligers, die voor onbepaalden tijd in dienst treden,
_ worden ook bij die bataillons aangenomen.
l Zoodanig bataillon wordt met magtiging des Konings op-
l gerigt; zij, die er bij dienen, zijn aan de krijgswetten on-
? derworpen, worden, indien zij het verlangen, bezoldigd en on- _
E derhouden als de infanterie van het leger. De bestemming van -
il die bataillons wordt door den Minister van Oorlog aangewezen. <
‘ Als voorbereiding voor militair onderrigt behoort bij het .
V lager onderwgs de gymnastiek onder de verpligte leervakken
opgenomen te worden. Zij dient te worden onderwezen met D
het oog op haar praktisch nut, vooral het loopen, klimmen,
springen, werpen, schermen en voor ontwikkelde leerlingen
de behandeling van het geweer. In de jeugd worden eenvou-
ê dige militaire oefeningen al spelende geleerd, zg versterken
en ontwikkelen het ligchaam en zgn der algemeene weerbaar-
F heid bevorderlijk. Daarom zal de regering wel doen, die
oefeningen aan te moedigen, zelfs verpligtend te maken.
II. Zamenstelling der staven 611 korpsen.

Nopens de zainenstelling van de staven en korpsen, willen
{ wij slechts algemeene opmerkingen maken; zoo meenen wg, j
~ dat de Generale staf, zal deze geen te groote kosten ver-
oorzaken, zooda.nig dient te worden ingerigt, dat er in het M
Vir leger veel officieren zijn, met de stafdienst bekend, tegen j
weinig die voortdurend bij den staf dienen.
De militaire administratie achten wij voor vereenvoudiging
`

r ‘ .l_=_._,,_,.