HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 39

JPEG (Deze pagina), 761.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

i 29 ïl
even bekwaam wordt als de overige manschappen zhner .
, ligting.
Voor ieder milicien aan die eischen voldoende, behoort aan
de Vereeniging tot vrijwillige oefening in den wapenhandel of ,i
aan de inrigting waar hij onderwezen werd, een premie van
l f 30.-­ uit ’s Rüks kas betaald te worden. j
De Staat kan dit ligtelijk doen, daar hg den milicien, die ,
ruim drie maanden vroeger met groot verlof vertrekt, gedu-
rende dien tüd niet behoeft te onderhouden, wat eene be-
J sparing geeft van ongeveer f 50.- per hoofd
De vereenigingen zullen door die premiën in staat gesteld
i worden belooningen uit te reiken aan de instructeurs, prij-
zen voor goede schutters uit te loven en de contributie der
leden op een gering bedrag te bepalen.
De bloei der Vereeniging zal daardoor aanmerkelijk bevor-
derd worden. «
De weerbaarheidsvereenigingen hebben in Nederland eene
schoone taak te vervullen. Voor jeugdige leden openen zij
T eene uitstekende oefenschool; aan oudere leden bieden zij
; gelegenheid om het geleerde te onderhouden en zich meer en
i meer in het schieten te bekwamen; in allen kweeken en on-
derhouden zij vaderlandsliefde en echten krijgsmansgeest.
j In het belang van eenheid in doel en middelen, achten wij
j het wenschelük, dat alle vereenigingen verpligt worden zich
aan te sluiten bij den Weerbaarheidsbond.
Die bond, zoo belangloos en ijverig werkzaam, behoort
; steun en hulp te vinden bg het oorlogsbestuur, telkens wan-
neer hü die vraagt. Het centraal comité van den bond moet
, de tusschenpersoon zijn tusschen de Regering en de vereeni­ .1
? gingen. In tüd van oorlog moeten de leden der vereenigingen i
tot vrüwillige oefening in den wapenhandel, die bereid zijn
mede te werken tot verdediging van de positiën in of nabij ;
V de plaats hunner inwoning, zich ter beschikking stellen van
1
. il
‘l

1