HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 38

JPEG (Deze pagina), 775.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

I .
I
28 @
j Voldoen de eersten aan een examen, dat wat de militaire
I vakken aangaat, met het gevorderde voor den rang van .
I 2<l@¤ luitenant bg de verschillende wapens moet overeenk0­
_ men, dan worden zij door den Koning benoemd tot militie-
officier; de anderen worden tot sergeant aangesteld. Aan
hen, die, ten einde een rang of graad te verkrggen, langer
E dan zg verpligt zgn, onder de wapenen wenschen te blijven,
. wordt dit vergund. Na zgn ontslag wordt elk, die een rang
I of graad bij de militie heeft bekleed, als zoodanig in de
schutterg opgenomen. ;
E De voorgestelde bepalingen zullen grootendeels de bezwaren
opheffen, welke beschaafde jongelieden weêrhouden hun dienst
bij de militie in persoon te vervullen. Het aantal van die
i jonge mannen is veilig op 2000 per jaar te ramen.
j Hunne aanwezigheid bg den troep zal een gunstigen invloed
E uitoefenen op de overige manschappen.
De ligchaamsbeweging, orde, netheid en tucht in het leger,
hebben op het physiek en moreel van de miliciens eene heil- _
zame uitwerking. Het persoonlgk dienen van alle dienstplig­ I
ë tige lotelingen zal onze krijgsmagt meer populair maken. ;
Het streven der Regering moet zgn, zooveel immer mogelgk
mannen in de burgermaatschappg te brengen, die eenigen
I tgd in het leger gediend hebben of althans in den wapen- .
handel geoefend zijn. I
In het belang der weerbaarheid van ons volk wenschen wg
dan ook in de militiewet eene bepaling te zien opnemen, dat
de tgd van eerste oefening tot op de MM verminderd wordt I
voor elken loteling, die bij zgn in dienst treden blgken geeft
van zoodanige bedrevenheid in den wapenhandel en het schie- ;
ten, als bg een door den Koning vast te stellen programma l
I gevorderd wordt.
Daarbij zijn voor elk wapen zoodanige eischen te stellen,
dat de milicien, na drie maanden onderrigt bg het korps, 2
I
I
lj