HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 761.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

5 23 j
l
De jaarlijksche ligting 16000 man bedragende, worden er, gp
I 1---15 Mei, 8000 ingelijfd, waarvan in de bestaande ver- {
houding der verschillende wapens ongeveer 6500 aan de In-
fanterie worden toegewezen. gl
Bij de toelichting van ons voorstel, bepalen wij ons, om *1
der wille van de duidelükheid, tot het hoofdwapen. lp
In de eerste helft van Mei ingelijfd, worden die manschap­ ïj
pen bij de korpsen gekleed en geoefend en gaan, even als 2
thans, na twee maanden tot de dienstdoenden over; als zg ”
vijf maanden onder de wapenen zijn, komt met 1° October i
de tweede serie van het contingent op. Zoodra de miliciens _
Q van de tweede serie voldoende geoefend zijn, dus met 1° De-
cember nemen zg de dienst over van de eerst opgekomen E
L manschappen, die dan hun eersten oefeningstijd hebben vol-
l bragt en met groot verlof vertrekken.
In den winter en het voorjaar wordt de oefening van de `,
Q manschappen der tweede serie voltooid. Met 1° Mei hebben
j ook zij zeven maanden onder de wapenen doorgebragt en i
* worden met groot verlof gezonden. Tegen dat tijdstip komt
l een oudere ligting voor zes weken in werkelijke dienst tot
i het houden van herhalingsoefeningen en het verrigten van de I
j garnizoensdienst. In dien tusschentijd zijn de miliciens der
E nieuwe ligting, eerste serie, weder voldoende geoefend om l
l de gewone dienst in het garnizoen waar te nemen. Bestaan
l er redenen om die oudere ligting niet op te roepen, dan
j worden de miliciens van de tweede serie tot 1 Julü in wer-
l kelijke dienst gehouden, waartoe art. 123 der militiewet be-
I voegdheid geeft.
Verlangt men in den loop van het jaar de verlofgangers
van nog eene oudere ligting voor najaarsoefeningen onder de
wapenen te doen komen, dan kan dat bijv. van 15 Augustus
° tot ultimo September geschieden, zonder dat het kazerneren
E der troepen bezwaar oplevert.
;4