HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 32

JPEG (Deze pagina), 771.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

A 22 ‘
houden van een grooter getal miliciens en de uitbreiding van
Q het kader hoogere uitgaven vorderen. Wij meenen die bezwa­ i
l ren te kunnen ontgaan, door voor een deel kader uit de
j militie te vormen en door den oefeningstijd der miliciens zoo-
danig te regelen, dat het niet langer noodig is tal van man-
schappen 14 a 15 maanden in werkelijke dienst te houden.
In de laatste jaren toch zijn, bn de lnfanterie alleen, on-
rl geveer 6000 miliciens gedurende zes maanden voor het blij-
il vend gedeelte bestemd, wat telkens eene geldelüke opoffering
van meer dan f 500,000 eischte.
Voor de troepen te voet is de eerste oefeningstijd op zeven,
voor de bereden korpsen, als tot dusverre, op zfwcmgf maan-
den te bepalen.
H Die tijdruimte wordt tot behoorlijke oefening van de Infan­
i terie voldoende geacht door de krggskundigen Knoop, DE Roo l
, wm Annnnwnnnnr, Booivrs, srmnrms en sonnavnn.
Om het beoogde doel te bereiken, worde art. 112 der i
militiewet zoodanig gewijzigd, dat de jaarlijksche ligting in l
twee deelen kan worden verdeeld, zoodat de helft van het i
contingent, te beginnen met de laagste nummers, tusschen l
den 1@¤ en 15<>¤ Mei en de overige manschappen tusschen den
_, 1@¤ en 15611 October van elk jaar worden afgeleverd en ingelijfd.
De lotelingen, die zich voor de zee-militie hebben aange- ë
meld, zijn in de eerste aflevering te begrijpen. f
Aan den loteling, die door zijn nummer tot de eerste serie ä
behoort, kan door den Burgemeester der gemeente, waar hij
is ingeschreven, vergund worden zijn dienstbeurt te ruilen °
met een loteling, die eerst in October zou moeten opkomen. i
­ De miliciens, die in Mei bij de bereden korpsen ingelijfd
i worden, kan men, even als tot dusverre geschiedt, met ver-
1 lof zenden tot October, wanneer zij gelijktijdig met de uit
de tweede serie aan die korpsen toegewezen manschappen i
daarbij in werkelijke dienst komen. i
ën
ïj