HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 31

JPEG (Deze pagina), 710.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

l x
·
` 21
l
i Aan de 13000 vrüwillige soldaten, die er volgens de be- V.
staande formatien moeten zijn, ontbreken voortdurend ruim
' 7000 man. *
l De versterking onzer legermagt behoort dus in verhooging j‘
van de getalsterkte der militie gevonden te worden. Vi
Die overtuiging wint veld, van daar den aandrang tot het ,.
invoeren van algemeene dienstpligtigheid. 2,
Men behoort echter wel te onderscheiden. »
Alle 20jarige mannen, na aftrek der vrügestelden wegens
i ligehaamsgebreken, gemis der gevorderde lengte en vrijwillige
dienst, bij de militie inlijvende, zou men telken jare ongeveer
28000 miliciens verkrijgen, wat in vijf jaren 140000 man ii
zou opleveren. M
j De uitgaven, gevorderd tot het kleeden, wapenen en oefe-
nen van zooveel mannen zouden de begroeting van Oorlog
met millioenen verhoogen. «
De officieren en verder kader daarbij voegende, zou het
leger omstreeks 160000 man sterk worden. ‘
X Geen krijgskundige in Nederland achtte zulk een militie- *
j leger noodig, waarvan het onderhoud ook onze financieele
i krachten zou te boven gaan. j
i Men dient derhalve zoowel vele bestaande vrijstellingen als
` de loting, welke art. 181 der Grondwet voorschrüft, te be-
1 _ houden. Alleen wijziging van de artt. 1 en 2 der militiewet j
- is noodig om, zoo als wij voorstellen, het maximum der sterkte
van de militie op 80000 en van de jaarlijksohe ligting op j
l 16000 man te bepalen.
j Algemeene dienstpligtigheid behoort eohter te worden inge-
j voerd, in dien zin, dat ieder, die het lot daartoe aanwijst, i
l persoonlijk zijn militiepligt vervult: alle vervanging in de
j dienst worde uitgesloten.
E Elk voorstel tot vermeerdering van de getalsterkte der mi-
j litie vindt vooral tegenstand, omdat het onder de wapenen
>