HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 29

JPEG (Deze pagina), 691.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

. 1
Y.
19
ês
cliging van eigen huis en hof; gehechtheid aan het regerend · l
Vorstenhuis en geestdrift door de roepstem des Konings
opgewekt. j’
Het vertrouwen in hun aanvoerder verhoogt almede de
kracht der troepen; terwijl pligtbesef, moed, eergevoel, ma- j
tigheid en vooral bereidvaardige onderwerping aan de krijgs-
tucht hunne waarde zeer doen stügen.
Ontbreken die krachtige zedelüke drgfveeren, dan ontstaat I,
er onder de troepen gevaar voor demoralisatie. (
Missen de soldaten godsdienstzin, is hun gevoel van pligt,
. van eer en zedelijkheid verstompt, dan zullen weldra dron­ I
kenschap, insubordinatie, zedeloosheid en losbandigheid zich
in de gelederen openbaren, en zullen deze door desertie ge- j
dund worden.
‘ Op gedemoraliseerde troepen kan de aanvoerder niet ver- Qi
trouwen, hun aantal moge groot zijn, hunne zedelüke en {Q
militaire waarde is gering.
Gelukkig bestaat er in ons leger voor zoodanige demora­ .j
lisatie geen gevaar, indien maar de chefs dor korpsen toe-
zien geen personen in dienst te nemen of te houden, wier r
slecht karakter en zedeloosheid hen gevaarlijk voor anderen
[ maken.
` Wij hebben thans gezien onder welke voorwaarden de
vraag, of Nederland, met hoop op goeden uitslag, zelfs
tegen een overmagtigen vüand te verdedigen is, toesteinmend E
mag worden beantwoord.
In de volgende hoofdstukken zullen wg de middelen nader
aanduiden, die, naar onze meening, noodig zijn, om het
voorgestelde doel te bereiken.
l
--- l
2* A.