HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 28

JPEG (Deze pagina), 768.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

18
De militie werd laatstelijk geregeld bij de wet van den
1 19611 Augustus 1861 (Staatsblad N°. 72). `
i Het is echter gebleken, dat die regeling niet meer aan de
, i eischen van de landsverdediging voldoet, doordien de getal-
sterkte der militie ontoereikend is en het verstandelijk en
ë zedelijk gehalte dier wapenmagt, tengevolge van het toestaan
[ van plaatsvervanging en nummerverwisseling, ten eenenmale
5 onvoldoende is, om de militie te maken tot wat zij behoort
’ te wezen.
Evenzoo vordert een ander deel onzer volkswapening, de
[ schutterij, dringend eene verbeterde inrigting. ·
ii Geen enkele staat in Europa kan onverschillig blüven om-
I trent de uitbreiding der legermagt van aangrenzende rijken;
vooral voor kleine staten met magtige heerschzuchtige nabu-
' ren ware het dwaasheid zich op de edelmoedigheid van dezen
ti te verlaten. Alle mogendheden van Europa, hoewel zij ver-
M1 j zekeren den vrede te wenschen, versterken hare strijdkrach-
, ten en doen dat onder goedkeuring der bevolking, die er de
' kosten van moet dragen. E
ll Ook voor ons is dus vermeerdering onzer strijdkrachten
,#p gebiedend noodzakelijk. _
Daarbij zal men tevens een geopend oog moeten hebben
jl voor de oorzaken, welke de zedelijke kracht van een Leger
t ¤· verhoogen.
_ » Immers Napoleon I. zeide reeds: dat in den oorlog drie
1 vierde van het succes afhangt van de morele, slechts een
A vierde van de materieele krachten. 1
I ` Vooral bij een Godsdienstig volk, als het onze, een ver-
dedigenden oorlog voerende, zullen zedelijke drijfveeren in-
vloed uitoefenen: als de overtuiging van het regt aan zijne
i zijde te hebben, het eerbiedig vertrouwen dat God de regt-
vaardige zaak zal doen zegevieren, de wetenschap te strijden
voor de onafhankelijkheid van zijn Vaderland, en tot verde-