HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 27

JPEG (Deze pagina), 744.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

,1, g - - - e tvv "
i il
17 ‘.
i1 bemind door züne onderhebbenden; zijn dat flinke, goed
j geoefende, brave soldaten, die op hunne aanvoerders en
op elkander vertrouwen, dan mag men een hardnekkigen
1 wederstand verwachten, dan is het behoud eener positie ,,
bijna verzekerd. Daarom moeten wij hebben een goed ge- P
i oefend leger van voldoende sterkte, eene schutterü , in
E staat, dat leger kraohtdadig te ondersteunen, en achter bei- ·i
den, de geheele mannelijke bevolking, bedreven in den wa- ,,
penhandel.
Door zoodanige krachtige zamenwerking, waarbü eendragt jl
magt maakt, kunnen wij het nationale doel bereiken; het
verdedigen onzer vrijheid en onafhankelijkheid tegen een
overmagtigen vijand.
Onze staatsinstellingen geven aan een krachtige regering
alle ruimte om die behoefte te bevredigen. dx
De Grondwet zegt in art. 177: ,,Het dragen der wapenen
,, tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot il
vbeveiliging van zijn grondgebied, blijft een der eerste plig- 1
" ,,ten van alle ingezetenen? ;
; In het volgende artikel draagt zij aan den Koning op te
1 zorgen ,,dat er ten allen tüde eene toereikende zee- en land-
' ,,magt onderhouden worde, aangeworven uit vrijwilligers, hetzij
ninboorlingen of vreemdelingen, om te dienen in of buiten {
,,Europa, naar de omstandigheden?
Verder bepaalt zij in art. 180: ,,Er is steeds eene natio- `
,,nale militie, zooveel mogelijk zamen te stellen uit vrgwilli-
,,gers, om te dienen op de wijze in de wet bepaald." ,
Eindelijk beveelt de Grondwet in art. 188, dat ,,In de jj
,,gemeenten schutterijen worden opgerigt."
j Wij moeten dus hebben een staand leger, gesteund door {
eene volkswapening. j
Van onze strijdkrachten maakt de nationale militie het
gewigtigste deel uit. j
2 i
j ,1