HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 734.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

l
l
16 I
l dersteunt. Hij noemde zoodanige lijdelijke verdediging eene in
heldhaftige dwaasheid. .
j Die dwaasheid zouden ook wij verrigten, indien wü ons
l dadelijk terugtrekken achter de Nieuwe Hollandsche linie, lj
i zonder een leger in het veld te houden, dat actief optrad. J
‘ Het groote nut dier linie is juist dat zg met weinig troe-
q pen de achterliggende landen beschermt, en daardoor het l
4 j veldleger beschikbaar stelt om elders den vüand te bestrüden.
j Dat leger moet steeds offensief handelen; den vijand op
de flanken en in den rug aanvallen, zijne verbindingen af-
­ snüden, zijne transporten opligten en zijne magazijnen ver-
l nielen.
' Het leger trekt dus den vijand te gemoet tot aan de eerste
i groote terreinafscheiding, waar eene kleine magt een grootere
ll kan tegenhouden. Dat zal bij een aanval aan de oostzijde
G zeer waarschijnlijk de IJssel zün.
ä Wij achten dan ook het verdedigen van den IJssel, de
g. f rivier, noodzakelijk, doch geen permanente IJssel­linie.
ïj Tegen een uit het zuiden aanrukkenden vijand vormen de "
Maas, de Waal en de Rhijn drie verdedigingslijnen, waarvan
` de sterkte nog verhoogd kan worden door de inundatiën der i
Noordbrabantsche linie. l
° In een volgend hoofdstuk zijn daaromtrent bijzonderheden
jg medegedeeld.
f A Uit het voorgaande blijkt dat ons land eene verbazende
sterkte voor de verdediging heeft.
, De hulpmiddelen die bodem en water opleveren, zgn zeker
van belang, voor een geringe magt, die een sterkeren vüand
ik moet wederstaan, maar zij zijn de hoofdzaak niet. De hoofd-
` zaak zün de levende strüdkrachten! j
j Eene linie, eene vesting verkrijgt hare waarde voor de ver-
dediging eerst door de mannen, die haar bezetten.
Is de bevelhebber een kundig en dapper man, geacht en
l