HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 25

JPEG (Deze pagina), 752.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

ll
. 15 Fg
j oordeel, dat zij zelfs tegen een groot vijandelük leger ver-
dedigd en behouden kan worden. ,lá
A Maar al gelukte het den vijand op eenig punt de linie
door te breken, dan is hem toch het voortdringen naar Hol- lj
land te verhinderen, door het bezetten van de sterke stel-
lingen achterwaarts van den verloren post gelegen Sterker
verdedigingslijn dan die, welke het hart van ons land be- .
schermt, kan 1nen zich moeijelijk voorstellen.
Wanneer men oordeelkundig de verdediging van ons land,
i in 1629, 1672 en 1673, nagaat, zal men moeten erkennen, E
ä dat door die linie de weg tot Holland is af te sluiten voor
het magtigste vijandelijk leger. .
Om die uitkomst te verkrijgen behoort echter dezelfde jj
geestkracht, die onze voorvaderen bij de heldhaftige verde- lt
diging van het land aan den dag legden, ook ons te bezie-
‘ len; zelfs zijn, tengevolge van de vorderingen die de kunst ill
I van den oorlog sedert dien tijd maakte, geestkracht en hel-
j denmoed daartoe niet meer voldoende. ïi
Die geestkracht en vaderlandsliefde moeten goed geoefende, H
deugdelijk aangevoerde, uitmuntend gewapend en uitgeruste -
troepen bezielen, zal de kracht der verdediging die van den l,
aanval overtreffen.
Hoe sterk nu die Nieuwe Hollandsche waterlinie ook zij,
zouden wij toch zeer verkeerd handelen dadelijk bij het uit-
breken van een oorlog ons daarachter terug te trekken, eene
handelwijze waarvan de nadeelen uitvoerig zgn ontwikkeld in gl
het hoofdstuk over de passieve verdedigingsmiddelen. Zooda­ 1
nige lijdelijke verdediging ware geen verdediging.
Nog onlangs heeft de kundige Generaal Trochu openlijk -
verklaard, dat ten vorigen jare toen Parijs belegerd werd,
de Franschen tot hun nadeel hebben ondervonden, dat het
onmogelijk is eene vesting te verdedigen en te behouden, ,
bijaldien niet daarbuiten een hulpleger de verdediging on-
ll
l
§ .
r .1