HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 757.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

1-1
A De wijze waarop KRAIJnNHoFF toen Amsterdam wilde ver-
dedigen en die hij uitvoerig heeft beschreven, is nog te volgen.
j Napoleon, die later de verdedigingsmiddelen van de hoofd- ‘
A j stad in oogenschouw nam, heeft volmondig erkend, dat bg >
E een hardnekkigen wederstand, Amsterdam onneembaar was. l
T Zoo lang dus onze vlag wappert van den toren van Am-
j sterdam, is ons land niet verloren, ook al vielen de meeste
i gewesten in handen van den vijand.
l Wanneer ons echter dan geen bondgenooten te hulp komen ,
bestaat er weinig hoop om den vijand weer uit ons land te
J verdrüven en onze onafhankelijkheid te herwinnen.
Daarom moeten wij zorgen dat het zoover niet kome, en
f dat onze aanvallers tegen gehouden worden bij en nog beter
~ vóór de linie die wij thans in groote trekken gaan beschrijven. l
., Het deel van ons land, bestaande uit de provinciën Noord- ,
{ en Zuid­Holland, Zeeland en een gedeelte van de provincie j
i Utrecht tot aan de Vecht, is door natuur en kunst zoo j
{ sterk gemaakt, dat bijna geen land zoo gunstige stellingen j
" i voor de verdediging kan aanwijzen; dat gedeelte wordt be-
schermd door de Zuiderzee, de Noordzee, de Zeeuwsche
ä stroomen en het Hollandsch Diep; terwijl het aan de oost-
li zijde, in de ruimte tusschen de Waal en de Zuiderzee,
er wordt afgesloten door de Nieuwe Hollandsche gUtreohtsche)
Waterlinie.
Alleen na de vermeestering van die linie kan de vüand
t in Holland doordringen.
« Die linie bestaat uit uitgestrekte inundatie­kommen, door
den vgand noch af te tappen, noch te doorwaden; de tus-
' sehen liggende wegen zijn afgesloten door forten, die be-
hoorlijk verdedigd wordende, evenmin door geregeld beleg
. als door bestorming te nemen zgn.
In weinige dagen kan die linie in verdedigbaren toestand
gebragt worden, en de deskundigen zijn eenstemmig van