HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 22

JPEG (Deze pagina), 760.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

12
de veroveringspolitiek is daar niet populair. Bovendien be~
l vindt het grootste deel van zijn staand leger zich in Indië,
j en Canada; züne militie en vrijkorpsen mogen bruikbaar
i wezen om het "eigen land te verdedigen, voor vijandelijke
,· I ondernemingen is die krijgsmagt minder geschikt.
Z De strijdmiddelen, voldoende om ons tegen een der andere
groote 1nogendheden, als Duitsohland of Frankrük, te ver- ,
dedigen, zijn dan ook stellig toereikend om de Britten uit
j het land te houden.
Er zgn weinig landen in Europa, die eene zoo groote na-
J tuurlijke sterkte, een zoo geducht verdedigingsvermogen be-
l zitten als Nederland, welks bodem grootendeels gevormd is
;_ door het slib der zee en van de groote rivieren, die in tal- j
rijke vertakkingen haar weg naar zee zoeken. Te allen tijde
heeft het bg züne verdediging in het water een krachtigen
bondgenoot gevonden. ‘
Wanneer de vijand nadert, worden om de tot verdediging ge- B
schikte gedeelten breede watergordels getrokken , door het water ,
ri der rivieren op te stuwen of het zeewater door sluizen in te laten.
De achterwaarts gelegen stellingen kunnen dan alleen wor- i
den bereikt, langs de wegen en dijken, welke zich boven die
;* inundatiën verheffen. Op die smalle toegangen, meestal door ;
aarden borstweringen, door batterijen, soms zelfs door veld-
werken of forten afgesloten, kan eene kleine schaar van i
I dappere met het terrein bekende verdedigers aan eene groote i ,
overmagt het hoofd bieden. i
De vijand is dan verpligt ongedekt te naderen, en wordt
ter regter- en ter linkerzijde door het water belet zijne magt
uit te breiden, zoodat zijne grootere getalsterkte voor hein ‘
nutteloos wordt.
. Men heeft het nut dier inundatiën bestreden, op grond dat
zij, ondiep zijnde, doorwaadbaar, en bij grooter diepte be-
vaarbaar waren. Om die gronden te wederleggen, behoeven
je